Tulosta
 

Uutisia

kesäkuu 2009
*

Sisäministeriö valmistelee raporttia harvaan asuttujen alueiden turvallisuudesta päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi

Sisäministeriö valmistelee raporttia, jossa harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta ja turvallisuuspalveluita arvioidaan kokonaisuutena. Raportissa harvaan asutut alueet on määritelty eri tavoin kuin harvaan asuttu maaseutu ja sillä tarkoitetaan Tilastokeskuksen määritelmää maaseutumaisista kunnista. Tämän mukaisesti maaseutumaisia kuntia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60%, mutta alle 90% asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4000.

Raportti tulee sisältämään tietoa turvallisuuspalvelujen saatavuudesta ja laadusta. Lisäksi mukaan otetaan tunnuslukuja, jotka liittyvät ihmisten turvallisuuden tunteeseen eli subjektiiviseen turvallisuuteen.

Raportti tulee pohjautumaan lääninhallitusten tuottamiin tietoihin. Osa tiedoista kootaan sisäasiainministeriössä. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset valmistellaan sisäasiainministeriön asettamassa harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta ja turvallisuuspalveluja seuraavassa ohjausryhmässä.

Raportti valmistuu syksyllä.

*

Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi – Valtioneuvoston maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle tukee harvaan asutun maaseudun kehittämistä

Selonteko tukee Harvaan asutun maaseudun kehittämistä. Yksi sen painopisteistä on ”Harvaan asutuille alueille kohdistetaan erityistoimia”. Esimerkiksi ensimmäisenä toimenpide-esityksenä  mainitaan vaihtoehtoisten keinojen (ml veropoliittiset keinot) mietinnön laatiminen syksyllä 2009. Selonteossa otetaan kantaa myös harvaan asutun maaseudun turvallisuuteen, vapaaehtoistyön mahdollistamiseen ilman työttömyyskorvauksen menettämistä, nuorten yrittäjyyden edistämiseen, toimintaryhmätyön edistämiseen ja valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen harvaan asuttujen ja taloudellisesti heikossa asemassa olevien kuntien osalta. Myös muualla selonteossa on useita harvaan asuttuun maaseutuun liittyviä toimenpiteitä.

Lisätietoa >>

*

Kainuussa rakennetaan omaa HAMA-ohjelmaa

Kainuussa maakuntahallinnon strategiaryhmän alla toimiva maaseuturyhmä valitsi valtakunnallisesta Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelmasta 10 keskeisintä toimenpidettä toteutettavaksi Kainuussa. Kukin toimenpide on valinnan jälkeen hiottu ajan hengen ja Kainuun olosuhteiden mukaiseksi.  Tavoitteena ja samalla suurena haasteena on testata, miten toimenpiteet vaikuttavat, kun ne toteutetaan kokonaisuutena.
*

Luonnonvarat harvaan asutun maaseudun voimavarana –seminaari 8.9.2009

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä järjestää Luonnontuotealan ja Yrittäjyyden teemaryhmien sekä Maaseutu verkostoyksikön kanssa valtakunnallisen seminaarin  Helsingissä Folkhälsanin tiloissa 8.9.2009. Seminaarissa tarkastellaan harvaan asutun maaseudun luonnonvaroja sekä aineellisina että aineettomina resursseina, joiden hyödyntäminen voi edesauttaa harvaan asutun maaseudun kehittymistä. Seminaarissa ovat alustajina mm. kansliapäällikkö Hannele Pokka ympäristöministeriöstä, professori Liisa Tyrväinen Metlasta ja ohjaaja Markku Pölönen. Tarkempi ohjelma >>
*

Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelma 2008-2013 toteutuu

Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelma valmistui huhtikuussa 2008. Siinä on yrittämiseen, palveluihin, infrastruktuuriin, paikallisiin ratkaisuihin, luontoon ja luonnonvaroihin, aktiivisen elämän mahdollisuuksiin ja lainsäädäntöön liittyen yli 50 toimenpide-esitystä, joita toteuttamalla harvaan asutun maaseudun kehittyminen on mahdollista. Teemaryhmä seuraa ohjelman toteutumista ja käsittelee sitä asiakokonaisuuksittain. Teemaryhmä aloitti tarkastelun yrittäjyyden edistämiseen ja sitä kautta työpaikkojen saamiseen harvaan asutulle maaseudulle liittyvien toimenpiteiden tarkastelulla. Monet ohjelmaan kirjoitetut yritysten tukia koskevat esitykset ovat lähteneet myönteisesti eteenpäin. Toimenpideohjelma >>
*

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä Kolarissa Pienkuntaseminaarissa ja Rovaniemen Songan kylässä kokousmatkallaan 28.-29.5.2009

Viimeisin Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän kokous pidettiin Kolarissa hotelli Ylläs-Saagassa. Ennen kokousta saimme hyvän pohjustuksen harvaan asuttuun maaseutuun Suomen kuntaliiton järjestämän Pienkuntaseminaarin ”Harvaan asuttu maaseutu – kehityksen jarru vai voimavara” alustuksista. Tietoa tuli kuntapalvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa, Kuntaliiton maaseutulinjauksista, Lapin tilanteesta, Maaseutupoliittisesta selonteosta, Ruotsin ja Norjan tilanteesta sekä laajemminkin muiden maiden kokemuksista. Pienkuntaseminaarin materiaalit löytyvät jatkossa osoitteesta www.kunnat.net/maaseutupolitiikka

Samalla reissulla teemaryhmä tutustui myös rovaniemeläiseen Songan kylään (www.sonka.fi), missä saimme hämmästellä pienen kylän aktiivista toimintaa. Kylän asukkaista etenkin aktiiviset ja osaavat eläkeläiset olivat kunnostautuneet erilaisten kylän yhteishenkeä ja matkailua palvelevien tapahtumien järjestämisessä. Kylältä löytyi kesäteatteria, joulufantasiaa, Eurooppakerhoa, Elovalakioita jne. Myös oman ja naapurikylien lapset oli saatu mukaan yhteiseen toimintaan.

*

Pohjois-Karjaan on valmistunut uusi hyvinvointiohjelma

Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa on juuri valmistuntunut uusi Hyvinvointiohjelma 2015. Ohjelman teemat jäsentävät ja painottavat uudella tavalla hyvinvoinnin monialaista kokonaisuutta rajamaakunnassa. Ohjelman laadintaan osallistuivat poikkeuksellisen laajasti alueen kunnat, järjestötoimijat ja hyvinvointialan asiantuntijat.  Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa on myös toiminut pitkään erillinen hyvinvointityöryhmä.

Ikärakenteen muutos ja huoltosuhteen heikentyminen asettaa erityisen suuria haasteita Pohjois-Karjalan syrjäisille ja köyhille kunnille. Samalla kun ikääntyvän väestön palvelutarve kasvaa, kuntien kyky rahoittaa palveluita heikkenee. Alueellisesti tasavertaisten palveluiden tuottaminen edellyttää ennakkoluulotonta palveluiden uudistamista ja laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 

Ohjelmassa on monista uhkakuvista huolimatta positiivinen kehitysvire ja se painottaa vahvasti panostuksia terveyden edistämiseen, osaamisen vahvistamista ja kansalaisten osallisuuden kasvattamista.

Ohjelmatyön osana on selvitetty laajasti hyvinvointialan toimintaympäristöä ja työvoimatarpeita. Nyt hyväksytty strategiaosa saa syksyllä jatkokseen konkreettisen toteuttamissuunnitelman, jonka laadinta on jo käynnistynyt. Hyvinvointiohjelman voit ladata Pohjois-Karjalan maakuntaliiton sivuilta osoitteesta: www.pohjois-karjala.fi/maakuntaliitto