Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

marraskuu 2009
*

Tytti Seppänen siirtyi 1.10.2009 Vaalan kunnanjohtajaksi

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän puheenjohtaja ja Korvesta ja valtateiltä verkkolehden päätoimittaja Tytti Seppänen siirtyi Suomen kuntaliitosta Kainuuseen Vaalan kunnanjohtajaksi 1.10.2009. Tytin uudet yhteystiedot ovat puh. 0400-855920 ja sähköposti tytti.seppanen@vaala.fi.
*

Tytti Seppänen YLE Radio 1:ssä: aiheena ”Maaseutu autioituu lopullisesti”

Maakuntien kuihtumisesta on meillä puhuttu iät ja ajat. Traktorin tulo pelloille ja metsiin 50-luvulla alkoi tuottaa Suomen pientiloille työttömyyttä. Väkeä oli yhtäkkiä liikaa, ja nyt kylät ovat tyhjentyneet. Kuntaliiton syrjäseutuasiantuntija Tytti Seppänen on juuri siirtynyt Vaalaan kunnanjohtajaksi. Hän pohtii toimittaja Jukka Arvassalon kanssa Ennakkoluuloja -ohjelman kohtalokkaankuuloista väitettä.

Voit kuunnella haastattelun >>
*

Maaseudun turva

Maaseudun turva-asioihin on panostettu erityisesti Lapin läänin alueella usean toimijan ja toisiaan tukevan hankkeen kautta: hankkeita on mm. lääninhallituksella, SPR:llä, yliopistolla kuin kylätoimijoilla. Turva-asioissa kiinnitetään huomioita (1) terveyskeskuspalveluihin: Kuntien terveyskeskuksien yhteispäivystykset ovat aiheuttaneet Lapissa tilanteen, missä matka päivystävään terveyskeskukseen voi olla jopa 200–300 kilometriä. Lapin terveyskeskuksissa 18 % lääkärinviroista on hoitamatta lääkäripulan vuoksi. (2) Puhelin ja tietoliikenneyhteyksiin huomioiden katvealueet riittämättömän kapasiteetin. (3) Järjestötoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseen. (4) Koulutuspalveluihin tavoitteena toisen asteen koulutuspalvelujen turvaaminen siten, että jokaisella nuorella on yhdenvertainen mahdollisuus saada toisen asteen tutkinto. (5) Julkiseen liikenteeseen erityisesti palveluliikenteen vähäisyyteen ja taksien puutteeseen sekä (6) teiden kunnossapitoon. Samoin Kainuussa on herätty turva-asioihin ja suunnitellaan mm. kylien turvaohjelmaa. Kokemuksia ja yhteistyötä haetaan Lapin toimijoilta.
*

Harvaan asutuilla alueilla erilaiset haasteet turvallisuudessa kuin kaupungeissa

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden tilaa selvittänyt raportti on luovutettu sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Raportissa on kuvattu laajasti harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden tilaa ja esitetty useita kehittämisehdotuksia. Raportin on laatinut harvaan asuttujen alueiden turvallisuus -ohjaus- ja seurantaryhmä.

Turvattomuuden tunnetta herättää pelko palvelujen katoamisesta. Erityisesti poliisin ja Rajavartiolaitoksen palveluverkon harveneminen herättää kansalaisissa huolta. Seurantaryhmä suosittaakin harvaan asuttujen alueiden turvallisuustilanteen seuraamista jatkossa säännöllisesti.  Avun saanti harvaan asutuilla alueilla kestää pidempään kuin taajamissa. Ensivastetehtävien määrä ei ole kuitenkaan harvaan asutuilla alueilla vähentynyt väestömäärän vähentymisestä huolimatta. Matkapuhelinverkkojen katvealueita on eniten Lapin läänissä ja jonkin verran Kainuussa ja itärajalla. Koska suurin osa lankaverkoista on näillä alueilla jo purettu, on matkapuhelinverkkojen puute tai huono kuuluvuus suuri turvallisuusongelma.

Terveyspalveluiden merkitys on korostunut, koska väestön keski-ikä on korkea. Samanaikaisesti matkailusesonki saattaa moninkertaistaa palvelujen kysynnän. Lääkäripula on useilla alueilla suuri ongelma.

Seurantaryhmän suositusten mukaan harvaan asuttujen alueiden turvallisuuden ylläpitämisessä olennaista on viranomaisyhteistyön kehittäminen edelleen. Samoin yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa tulisi lisätä, jotta viranomaisten ja järjestöjen tuottamat turvallisuuspalvelut muodostaisivat yhtenäisen palveluverkoston. Raportissa seurantaryhmä suosittaa myös tilastoinnin kehittämistä, jotta harvaan asuttujen alueiden turvallisuustilannetta voitaisiin paremmin seurata. Koko raportti on saatavissa sisäasiainministeriön verkkosivuilta: www.intermin.fi/julkaisu/202009

Lisätietoja: kansliapäällikkö Ritva Viljanen, (09) 160 42803, sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, (09) 160 42211

*

Kainuun HAMA-ohjelma hyväksytty

Kainuussa MYR hyväksyi heinäkuussa Kainuun HAMA-ohjelman. Kainuussa maakuntahallinnon strategiaryhmän alla toimiva maaseuturyhmä valitsi valtakunnallisesta Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelmasta 10 keskeisintä toimenpidettä toteutettavaksi Kainuussa. Kukin toimenpide on valinnan jälkeen hiottu ajanhengen ja Kainuun olosuhteiden mukaiseksi.  Tavoitteena ja samalla suurena haasteena on testata, miten toimenpiteet vaikuttavat, kun ne toteutetaan kokonaisuutena.
*

Harvaan asutun maaseudun erityiskysymyksiä selvittelevän työryhmän asettaminen

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus edistää harvaan asutun ja syrjäisen maaseudun kehittämistä mm parantaen maaseutuelinkeinojen toimintamahdollisuuksia tukien maaseudun palveluja, turvallisuutta, työllisyyttä ja yrittäjyyttä, etätyön mahdollisuuksia sekä toimivaa infrastruktuuria. Hallituksen maaseutupoliittisessa selonteossa hallitus nosti vahvasti esiin harvaan asutun maaseudun erityiskysymyksiä ja linjasi, että harvaan asutun maaseudun suhteellisen aseman heikkeneminen pysäytetään. Maa- ja metsätalousministeriö on perustanut työryhmän hallituksen maaseutupoliittisen selonteon mukaisesti analysoimaan harvaan asutun maaseudun nykytilaa sekä tarvittavia erityistoimenpiteitä harvaan asutun maaseudun suhteellisen aseman parantamiseksi. Työryhmän vetäjänä toimii valtiosihteeri Jouni Lind (MMM). Harvaan asutun maaseudun teemaryhmästä mukana ovat Tytti Seppänen ja Tarja Lukkari.
*

Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelma 2008-2013 toteutuu

Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelma valmistui huhtikuussa 2008. Siinä on yrittämiseen, palveluihin, infrastruktuuriin, paikallisiin ratkaisuihin, luontoon ja luonnonvaroihin, aktiivisen elämän mahdollisuuksiin ja lainsäädäntöön liittyen yli 50 toimenpide-esitystä, joita toteuttamalla harvaan asutun maaseudun kehittyminen on mahdollista. Teemaryhmä seuraa ohjelman toteutumista ja käsittelee sitä asiakokonaisuuksittain. Teemaryhmä jatkoi tarkastelua palveluihin liittyvien toimenpiteiden tarkastelulla. Monet toimenpiteistä olivat lähteneet toteutumaan joko valtakunnallisten tai paikallisten hankkeiden kautta. Keskustelua teemaryhmässä herätti se, ettei löydy määritelmää sille, milloin palvelut ovat kohtuudella saavutettavissa eli mitä tarkoittaa käytännössä lähipalvelu?

Toimenpideohjelma >>

*

Maatilatalouden elinkeinoneuvonnan pitkän aikavälin saavutuksia selvitetty

Suomen reuna-alueilla järjestettiin esimerkkitilatoimintaa usean vuosikymmenen ajan.  Tämä Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella toimeenpantu kehityshakuisten maatilojen elinkeinoneuvonta vaikutti parhaimmillaan merkittävästi peruselinkeinon innovaatioiden leviämiseen myös neuvontatilojen ympäristöön.  Kaiken kaikkiaan neuvontajakso kesti vuodet 1943-2006.

Rajaseutuliiton toiminnanjohtaja, VTM Tarmo Salo on nyt lokakuussa ilmestyvässä kirjassaan ESIMERKIN VOIMA perehtynyt Suomen itsenäisyyden aikana toimeenpantuihin maatalouden alueellisiin kehittämistoimiin rajaseuduilla ja äärialueilla.  Kirjaa voi tiedustella tekijältä: tarmo.salo@rajaseutuliitto.fi