Tulosta
  marraskuu 2009
*

Metsäsektorin sumussa on hälvenemisen merkkejä

Tutkimuspäällikkö Erno Järvisen mielestä metsäketjun alkupäässä viimeiset kaksi vuotta ovat olleet haasteellisia. Ensi puhuttiin metsäkoneketjujen työtekijäpulasta, joka kääntyi nopeasti hiljenneiden puukauppojen seurauksena koneketjujen pysäyttämiseen. Harvaan asutulle maaseudulle muutos on ollut melkoinen. Nyt on hieman toiveita jo paremmasta.

Koko metsäsektorilla, niin metsäteollisuudessa kuin puumarkkinoilla, mentiin erittäin jyrkkää alamäkeä vajaan kahden vuoden ajan. Vuoden 2007 alkusyksyllä niin sahatavaran kuin raakapuun hinnat olivat poikkeuksellisen korkealla. Rahoitusmarkkinoilta alkanut yleistaloustilanteen heikkeneminen on vauhdittanut metsäsektorilla meneillään ollutta kehitystä entisestään.

Mainonta ja rakentaminen ovat supistuneet poikkeuksellisen voimakkaasti Suomen kannalta keskeisillä vientimarkkinoilla. Tämä on merkittävästi supistanut sahatavaran ja paperin kysyntää. Suomalainen metsänomistaja ja metsäteollisuus eivät ole nykytilanteessa mitenkään poikkeuksellisessa asemassa: metsäteollisuuden tuotanto on supistunut ja puun hinta laskenut useissa muissakin maissa. Puun hinta on Suomessa laskenut kansainvälisesti vertailtuna jopa poikkeuksellisen voimakkaasti

Ensimmäisiä merkkejä siitä, että taloustilanteen notkahtamisessa pohja olisi saavutettu, on viime aikoina tullut yhä tiheämpään tahtiin. Muun muassa korkojen lasku ja inflaation hidastuminen vaikuttavat jokaisen ihmisen päivittäiseen taloustilanteeseen positiivisesti. Myönteiset uutiset taloustilanteen paranemisesta heijastuvat vääjäämättä myös metsäteollisuustuotteiden kysyntään ja sitä kautta puumarkkinoille.

Sahatavaran hinnoissa on monissa maissa tapahtunut selvä käänne ylöspäin kesäkuusta lähtien. Taustalla on sahatavaravarastojen lasku niin sahatavaran tuottaja- kuin ostajapäässä. Lisäksi sahatavaran tuotanto on supistunut poikkeuksellisen voimakkaasti kaikissa merkittävimmissä sahatavaran tuottajamaissa. Sahatavaran hintakehitys tulevaisuudessa riippuu ennen kaikkea rakentamisen näkymistä. Rakennussektorin näkymiä osaltaan helpottaa monissa maissa tehdyt mittavat elvytyspaketit, jotka usein kohdistuvat juuri rakentamiseen ja sitä kautta sahatavaran kysyntään.

Sellun hinta painui huhtikuussa 2009 poikkeuksellisen alas paperin tuotannon supistumisen ja korkeiden selluvarastojen myötä. Tämän jälkeen tilanne on tasaisesti parantunut ja useat sellun tuottajat ovat ilmoittaneet sellun hinnan korotuksista myös tuleville kuukausille. Sellun markkinakehitys lähitulevaisuudessa riippuu ennen kaikkea paperimarkkinoiden kehityksestä. Paperimarkkinoita vaivaa edelleen ylitarjonta. Tämän vuoksi paperin hintoja on vaikea nostaa, ja samalla paperiteollisuuden kannattavuus säilyy huonona. Nykytilanteessa positiivista on se, että monia ilmoitettuja paperikoneinvestointeja on siirretty tulevaisuuteen tai peruttu kokonaan. Kannattamattomimpia yksiköitä on myös suljettu pysyvästi. Nämä yhdessä tasapainottavat paperin kysyntä-tarjontatilannetta lähivuosina.

Puumarkkinoilla tilanne on ollut vähintäänkin yhtä erikoinen kuin metsäteollisuustuotteiden markkinoilla. Vuoden 2009 ostomäärä tammi-heinäkuussa oli vain noin viidesosa viimeisen kymmenen vuoden keskiarvosta vastaavalla ajanjaksolla. Yritysten puunsaanti vaihtelee kuitenkin tuotantosuunnittain ja alueittain merkittävästi. Kokonaisuutena tällä hetkellä on hyvä kysyntä välittömästi korjuuseen soveltuville havutukkileimikoille. Tukkileimikoiden ostoaktiivisuudessa onkin ollut havaittavissa selkeää piristymistä viime aikoina. Metsänomistajien kannalta myönteinen asia viime aikojen puumarkkinoilla on ollut energiapuun hyvä kysyntä. Energiapuun myyntimäärät ovat kasvaneet heikon turpeen saatavuuden ja uusien tuotantolaitosten käynnistymisten myötä.

Metsänomistajien on osaltaan huolehdittava siitä, että metsäteollisuudella on riittävästi puuta jalostettavaksi. Tämä on niin metsänomistajien kuin koko yhteiskunnankin etu. Tämän hetkisessä puumarkkinatilanteessa metsänomistajien kannattaa toimia kuten kaikissa muissakin puukaupoissa. Leimikot kannattaa huolellisesti kilpailuttaa sekä runkojen tukkiosuus tulee hyödyntää täysimääräisesti. Tämä parantaa puukaupoista saatavaa tuloa. Lisäksi puunmyyntitulojen määräaikaista verohuojennusta, joka on 50 % vuonna 2009 tehdyille puukaupoille, ei missään tapauksessa kannata jättää hyödyntämättä.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
MTK, metsälinja

Kuva: Timo Karjalainen, Kajaanin yliopistokeskus