Tulosta
  kesäkuu 2010
*

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2013

Koulutukseen liittyvät toimenpide-esitykset

1.    Kehitetään yrityspalveluja harvaan asutun maaseudun näkökulmasta järjestämällä paikalliset yrityspalvelut mahdollisimman lähellä käyttäjää: (TEM, TE-keskukset, MMM, yliopistot, ammattikorkeakoulut, neuvontajärjestöt, kehittämisyhtiöt, kunnat)
   
  • Riittävän, osaavan ja harvaan asutun maaseudun olosuhteet tuntevan yrityspalvelun tuottamiseksi TE-keskukset, yrityspalvelupisteet, seudulliset kehittämisyhtiöt, kunnat, neuvontajärjestöt, oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistoyksiköt osallistuvat tiiviinä verkostona yritysneuvonnan ja innovaatiopalvelujen tuottamiseen Yritys-Suomi -konseptia edelleen kehittäen. Saman verkoston kautta saadaan yrityspalveluita myös monialaistuville maatiloille ja yhä enemmän yritysmäisesti toimille maatalousyrityksille
4.   Koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen:
   
  • Harvaan asuttujen alueiden ammatillisessa koulutuksessa turvataan riittävällä rahoituksella myös pienten ryhmien koulutus ja yritysten tarpeisiin räätälöidyt yksilölliset ratkaisut. (TEM, OPM, maakuntaliitot)
  • Ammattikorkeakoulut ja yliopistot kehittävät opetus-, tutkimus- ja kehittämispalvelujaan myös pienillä paikkakunnilla huomioiden alueelliset kehittämistarpeet ja tehden yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. (OPM, yliopistot, ammattikorkeakoulut)
14.    Koulutuksen turvaaminen ja kehittäminen harvaan asutulla maaseudulla:
   
  • Valtionosuusjärjestelmää on uudistettava siten, että se kannustaa koulutuksen järjestäjiä huolehtimaan myös harvaan asutun maaseudun ammattikoulutuspalveluista. Kuntien omarahoitusosuus tulee määritellä oppilasikäluokan perusteella nykyisen asukaskohtaisen omarahoitusosuuden sijaan. (OPM)
    • Pienen väestöpohjan alueella ammatillisen koulutuksen tarjontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueen koulutuskysynnästä on tarpeen tehdä analyysi ja pyrittävä ennakoimaan sekä alueen yritysten työvoimatarpeita että aikuisten ja nuorten toiveita sekä odotuksia, joita ammatilliseen koulutukseen liittyy. Lisäksi mahdollisuudet tarjota koulutusta tulee arvioida ottamalla huomioon sekä alueellinen kysyntä ja mahdollisuudet vastata valtakunnalliseen koulutuskysyntään. Koulutustarjonnan mahdollisuuksia voidaan parantaa monin tavoin tekemällä yhteistyötä alueellisten, seudullisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.
  • Kunnat huolehtivat siitä, että kaikilla kouluasteilla satsataan tietoteknologian ja monimuoto-opetuksen käyttöön kokonaisopetuksessa. Erityisesti pienten koulujen opetustarjontaa myös alakoulutasolla on laajennettava tietoverkkojen käytön ja monimuoto-opetuksen keinoin ja näin voidaan turvata opetuksen laatu, monipuolisuus ja kattava kouluverkko myös harvaan asutulla maaseudulla. (kunnat, OPM/opettajien täydennyskoulutus)
  • Harvaan asutuilla alueilla opetustoimen valtionosuusperusteissa tulee myös vuonna 2010 uudistuvassa järjestelmässä ottaa huomioon peruskoulun alempien luokkien oppilaiden vähäisyys, poikkeuksellisen pitkät koulumatkat ja korottaa merkittävästi tällaisten koulujen valtionosuutta. (VM, OPM)
34.   OPM vastaa siitä, että lasten- ja nuorten paikallistuntemukseen panostetaan erityisesti harvaan asutulla maaseudulla sekä kyläkoulujen kotiseutupedagogiikkaa hyödyntävän opetuksen että kyläkoulujen ja kyläyhteisöjen välisen yhteistyön kautta. Lapset ja nuoret otetaan myös mukaan kyläyhteisön toimintaan ja annetaan heille vaikutusmahdollisuus omaa asuinaluetta koskeviin asioihin. (OPH/museovirasto, Kulttuuriteemaryhmä, kunnat, kylät)
   
    •  Monet nuoret kokevat harvaan asutun alueen olevan kehityksestä jäljessä. Lisäksi koetaan, että alueelle jäävät nuoret eivät voi menestyä elämässä. Lasten- ja nuorten paikallistuntemuksen kasvattaminen auttaa heitä integroitumaan omaan paikallisyhteisöönsä. Paikallishistorian opettaminen kouluissa harvaan asutulla maaseudulla voi myös kasvattaa lasten- ja nuorten ylpeyttä omasta alueestaan ja kylästään, mikä voi kannustaa heitä jäämään tai myöhemmin palaamaan alueelle. 
50.   Ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen valtionosuuksien ylläpitäjämallista on luovuttava, koska kyseisessä mallissa kuntien omarahoitus peritään kunnilta samansuuruisena eränä euroa/asukas. Tämä tarkoittaa merkittävää tulonsiirtoa vanhusvoittoisilta kunnilta nuorisovoittoisille kunnille. (VM, kuntaliitto)

Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy linkistä