Tulosta
  marraskuu 2010
*

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN TOIMENPIDEOHJELMA 2008-2013

Yhteydet, viestintä, saavutettavuus – teemaa tukevat toimenpiteet

10.    Lisätään muita harvaan asutun maaseudun yritysten tukia:
   
  • TEM myöntää Pk-yritysten tietoliikennekustannuksiin ml. liittymismaksut toimintatukea 20 % vuodessa. Toimenpiteen kustannusvaikutukset ovat 26 m€/v. (TEM)
    • Harvaan asutuilla alueilla tietoliikennekustannukset voivat nousta suuriksi, koska operaattoreita ei välttämättä ole kuin yksi, mistä syystä kilpailua ei ole
12.   Sähköisten palvelujen kehittämisen kautta voidaan tarjota kansalaisille nykyistä tasa-arvoisempia palveluja seuraavin toimenpitein:
   
  • Ministeriöt ja kunnat luovat kattavat ja helppokäyttöiset sähköiset julkiset palvelut helpottamaan harvaan asutun maaseudun asukkaiden ja yritysten palvelujen saatavuutta. Tämä edellyttää sitä, että nopeat tietoliikenneyhteydet ovat kaikkien saatavilla ja sähköisten palvelujen käyttöä opastetaan ja koulutetaan. (ao. ministeriöt, kunnat)
  • Kunnat ja kyläyhteisöt perustavat ja kehittävät yleisiä nettiyhteyspisteitä sekä taajamissa että kylillä kirjastoissa, nuorisotiloissa, kyläkaupoissa, liikkuvien palveluiden yhteydessä, kylätaloilla ja kouluilla. (kunnat, kylät)
  • Tuetaan päivittäistavaran nettikauppojen ja logistiikkaketjujen kehittymistä. (LVM, TEM, kaupan keskusjärjestöt)
14.   Koulutuksen turvaaminen ja kehittäminen harvaan asutulla maaseudulla:
   
  • Kunnat huolehtivat siitä, että kaikilla kouluasteilla satsataan tietoteknologian ja monimuoto-opetuksen käyttöön kokonaisopetuksessa. Erityisesti pienten koulujen opetustarjontaa myös alakoulutasolla on laajennettava tietoverkkojen käytön ja monimuoto-opetuksen keinoin ja näin voidaan turvata opetuksen laatu, monipuolisuus ja kattava kouluverkko myös harvaan asutulla maaseudulla. (kunnat, OPM/opettajien täydennyskoulutus)
21.   OPM:n nuorisoyksikkö aktivoi eri tahoja tarjoamaan harvaan asutuilla alueilla nuorisopalveluita myös netissä. Nuorille tulee olla tarjolla mahdollisuus kommunikoida toisten paikkakunnan nuorten kanssa ja saada myös ohjattua toimintaa internetin välityksellä. Tällaista toimintaa voisi olla levyraadit, tiettyyn asiaan liittyvät aikuisen ohjaamat keskustelut ja kilpailut. Toiminta edellyttää tarpeeksi nopeitten laajakaistayhteyksien rakentamista myös kylille.  (kunnat, kansalaisjärjestöt, OPM/Nuorisoyksikkö)
     

24.

 

Julkisin varoin on varmistettava nykyajan ja tulevaisuuden tietoyhteiskunnan tarpeisiin vastaavat palvelut koko Suomessa. Näitä ovat esim. laajakaista, langaton puhelin, digi-TV ja sähkö: (VM, LVM, kunnat, maakuntaliitot)

   
  • Julkisin varoin on rakennettava 100 % kattava ja yhtä nopea laajakaistaverkko kuin taajama-alueilla myös harvaan asutulle maaseudulle ja varmistettava, ettei jo olemassa olevia toimivia rakenteita poisteta (esim. Soneran lankaverkon poistaminen maaseudulla).
  • Julkisin varoin on varmistettava langattomat puhelinyhteydet kattavasti koko Suomeen.
  • Digi-tv:n näkyvyys ja toimivuus koko maassa tulee taata.

Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy linkistä