Tulosta
  maaliskuu 2011
*

Harvaana asutun maaseudun toimenpideohjelma 2008-2013

Nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä pitää maaseudun nuorten elämisen ja toimimisen mahdollisuuksien parantamista tärkeänä, mistä syystä toimenpideohjelmasta löytyy kuusi suoraan nuoriin kohdistuvaa toimenpidettä. Teemaryhmä pyrkii vaikuttamaan sekä ministeriöiden että paikallishallinnon kautta toimenpiteiden toteutumiseen. Osa toteutuu myös paikallisten kehittämishankkeiden kautta.

3. Kannustetaan nuoria yrittäjyyteen levittämällä Into-talo -tyyppistä toimintaa harvaan asutulle maaseudulle. (TE-keskukset, maakunnat, kunnat)

-Intotalo on yrittäjyyden valmennuskeskus, jonka tehtävänä on valmentaa uusia yrittäjiä ja luoda uutta yrittäjyyden kulttuuria. Aloitteleville yrittäjille ja jo yrittäjänä toimiville Intotalo tarjoaa yhteisön, jossa he voivat kehittää omaa liiketoimintaansa. Yrittäjille esihautomo tarjoaa valmennuksen ja sparrausta oman osaamisen ja liikeidean kirkastamiseksi. Intotalon yritykset muodostavat tiiviin verkoston, jossa toimijat voivat vaihtaa kokemuksia, oppia toisiltaan ja kehittää bisnestä yhdessä. Intotalot toimivat yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten kanssa.

4. Koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen:
  • Harvaan asuttujen alueiden ammatillisessa koulutuksessa turvataan riittävällä rahoituksella myös pienten ryhmien koulutus ja yritysten tarpeisiin räätälöidyt yksilölliset ratkaisut. (TEM, OPM, maakuntaliitot)
  • Ammattikorkeakoulut ja yliopistot kehittävät opetus-, tutkimus- ja kehittämispalvelujaan myös pienillä paikkakunnilla huomioiden alueelliset kehittämistarpeet ja tehden yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. (OPM, yliopistot, ammattikorkeakoulut)
14. Koulutuksen turvaaminen ja kehittäminen harvaan asutulla maaseudulla:

  • Valtionosuusjärjestelmää on uudistettava siten, että se kannustaa koulutuksen järjestäjiä huolehtimaan myös harvaan asutun maaseudun ammattikoulutuspalveluista. Kuntien omarahoitusosuus tulee määritellä oppilasikäluokan perusteella nykyisen asukaskohtaisen omarahoitusosuuden sijaan. (OPM)
    • Pienen väestöpohjan alueella ammatillisen koulutuksen tarjontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Alueen koulutuskysynnästä on tarpeen tehdä analyysi ja pyrittävä ennakoimaan sekä alueen yritysten työvoimatarpeita että aikuisten ja nuorten toiveita sekä odotuksia, joita ammatilliseen koulutukseen liittyy. Lisäksi mahdollisuudet tarjota koulutusta tulee arvioida ottamalla huomioon sekä alueellinen kysyntä ja mahdollisuudet vastata valtakunnalliseen koulutuskysyntään. Koulutustarjonnan mahdollisuuksia voidaan parantaa monin tavoin tekemällä yhteistyötä alueellisten, seudullisten, maakunnallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

  • Kunnat huolehtivat siitä, että kaikilla kouluasteilla satsataan tietoteknologian ja monimuoto-opetuksen käyttöön kokonaisopetuksessa. Erityisesti pienten koulujen opetustarjontaa myös alakoulutasolla on laajennettava tietoverkkojen käytön ja monimuoto-opetuksen keinoin ja näin voidaan turvata opetuksen laatu, monipuolisuus ja kattava kouluverkko myös harvaan asutulla maaseudulla. (kunnat, OPM/opettajien täydennyskoulutus)
  • Harvaan asutuilla alueilla opetustoimen valtionosuusperusteissa tulee myös vuonna 2010 uudistuvassa järjestelmässä ottaa huomioon peruskoulun alempien luokkien oppilaiden vähäisyys, poikkeuksellisen pitkät koulumatkat ja korottaa merkittävästi tällaisten koulujen valtionosuutta. (VM, OPM)
21. OPM:n nuorisoyksikkö aktivoi eri tahoja tarjoamaan harvaan asutuilla alueilla nuorisopalveluita myös netissä. Nuorille tulee olla tarjolla mahdollisuus kommunikoida toisten paikkakunnan nuorten kanssa ja saada myös ohjattua toimintaa internetin välityksellä. Tällaista toimintaa voisi olla levyraadit, tiettyyn asiaan liittyvät aikuisen ohjaamat keskustelut ja kilpailut. Toiminta edellyttää tarpeeksi nopeitten laajakaistayhteyksien rakentamista myös kylille.  (kunnat, kansalaisjärjestöt, OPM/Nuorisoyksikkö)

22. Kuntien on tarjottava myös harvaan asutulla maaseudulla nuorille edullisia ja myös lapsiperheiden tarpeet täyttäviä asuntoja ja asumismuotoja. Jos kunta ei itse tuota vuokra-asuntoja, on sen tuettava esim. lainatakauksilla yleishyödyllisiä vuokra-asuntorakennuttajia. (kunnat, ARA)

34. OPM vastaa siitä, että lasten- ja nuorten paikallistuntemukseen panostetaan erityisesti harvaan asutulla maaseudulla sekä kyläkoulujen kotiseutupedagogiikkaa hyödyntävän opetuksen että kyläkoulujen ja kyläyhteisöjen välisen yhteistyön kautta. Lapset ja nuoret otetaan myös mukaan kyläyhteisön toimintaan ja annetaan heille vaikutusmahdollisuus omaa asuinaluetta koskeviin asioihin. (OPH/museovirasto, Kulttuuriteemaryhmä, kunnat, kylät)

-Monet nuoret kokevat harvaan asutun alueen olevan kehityksestä jäljessä. Lisäksi koetaan, että alueelle jäävät nuoret eivät voi menestyä elämässä. Lasten- ja nuorten paikallistuntemuksen kasvattaminen auttaa heitä integroitumaan omaan paikallisyhteisöönsä. Paikallishistorian opettaminen kouluissa harvaan asutulla maaseudulla voi myös kasvattaa lasten- ja nuorten ylpeyttä omasta alueestaan ja kylästään, mikä voi kannustaa heitä jäämään tai myöhemmin palaamaan alueelle. 

Ohjelma kokonaisuudessaan löytyy linkistä.