Tulosta
 
*

Elinkeinotoiminnan edellytykset HAMA–alueella

Mitä on elinkeinotoiminta? Se on yrittäjäriskillä tehtävää toimintaa, jota joku harjoittaa toimeentulon hankkimiseksi itsenäisesti tai yrityksen muodossa.
Elinkeinopolitiikalla tarkoitetaan niitä elinkeinotoiminnan ulkopuolisten tahojen tekemiä toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan elinkeinojen mahdollisuuksiin. Nämä ulkopuoliset tahot ovat enemmän tai vähemmän julkisen sektorin toimijoita. Yrityksillä on omat tavoitteet, tahtotilat ja toimintatavat. Elinkeinopolitiikan on kyettävä suuntaamaan oma toimintansa niin, että se mahdollisimman hyvin tukee yritysten keskeisiä tarpeita huomioiden yritysten sijainti ja toimiala.

Yritysympäristönä HAMA-alue on haasteellinen – kuten kaikki muutkin yritysympäristöt. Maaseutuyrittäjä, lähellä tai kauempana keskuksesta, on kuitenkin pääsääntöisesti osannut rakentaa liiketoimintansa vastaamaan ja hyödyntämään juuri hänelle tärkeitä mahdollisuuksia. Samoin ovat kaupunkien eri osilla toimivat yrittäjät tehneet liiketoiminnan sisältöön ja reunaehtoihin liittyvät valintansa. On selvää, että yritysten liiketoiminta sinällään ja sen kehittäminen markkinoilla ovat yritysten omia asioita, joihin elinkeinopolitiikalla ei voi olla isoa ohjausvaikutusta.

Otsikon mukainen ilmaisu, elinkeinotoiminnan edellytykset, tarkoittaa yksinkertaistettuna yritystoiminnan tavoitteiden ja julkisen elinkeinopolitiikan tavoitteiden yhteistä toteuttamista. Mutta mitkä mahtavat olla elinkeinotoiminnan nykyistä paremmat edellytykset HAMA-alueella?
Ensimmäinen ja ehdoton edellytys on terve liikeidea ja siihen yhdistyvä osaava yrittäjyys. Tämä kaiken elinkeinotoiminnan lähtökohta ei tarvitse lisäperusteluja.

Toinen edellytys on yritysten tarpeiden ymmärtäminen. Julkisin varoin toimivan elinkeinopolitiikan tehtävänä on ensisijaisesti olla jo toimivan yrityskannan ja yrittäjien tukena niillä välineillä, joita on käytettävissä. Toisena tehtävänä on luoda ja tuoda uusia välineitä yritysten ulottuville. Huomattavan alhaalla tässä luettelossa ovat ne julkisen elinkeinopolitiikan nyt omaksumat tehtävät, joilla yrityksiä, yritysten verkostoja ja toimialoja jaetaan jyviin ja akanoihin esimerkiksi kansallisen tai kansainvälisen kilpailukyvyn kohentamiseen vedoten.

Kolmas edellytys on HAMA-alueen yritysten tarvitseman infrastruktuurin määrä ja laatu. On selvää, että elinkeinopolitiikan kaikkein keskeisin ja nopeavaikutteisin kehittämiskeino on kohentaa infrastruktuuri ja siihen kuuluvat palvelut yritysten tarvitsemalle tasolle. Riittävä ja laadukas infrastruktuuri, hyvä ja luotettava toimintaympäristö, on tärkeämpi menestystekijä ja kilpailuetu kuin esimerkiksi porrastetut yritystuet.
Neljäs edellytys on elinkeinopolitiikan keskeisten osapuolten välinen aito yhteinen tahtotila ja luottamus tahtotilan kivijalkana. Luottamus syntyy yhteisen tuloksellisen tekemisen kautta. Vain harvoin se rakentuu missioiden, visioiden ja strategioiden avulla. Elinkeinotoiminnan tuloksellinen edistäminen on mahdollista silloin, kun vaikuttavien osapuolten ja prosessissa mukana olevien toimijoiden tehtävät ja työnjako ovat selvät ja kiistattomat.

Terveen elinkeinotoiminnan edellytykset HAMA -alueella kiteytyvät siis etenkin kolmeen asiaan:
  1. Julkisen kehittämispolitiikan alueellisten toteuttajien on aidosti tiedostettava paikallisten yritysten ja yrittäjien tarpeet ja kohdennettava käytettävissä olevat toimenpiteet niiden mukaisesti. Kansallisesta kilpailukyvystä huolehtimisesta on tullut, aiheetta, poliittisen yleiskeskustelun kestoaihe myös HAMA -alueilla. Kansallisesta kilpailukyvystä huolehtiminen ei voi politiikkatasolla sulkea pois maaseudun yritysten kilpailukyvystä huolehtimista. Maaseutuyritysten hyvä kunto on selvästi kansallinen kilpailuetu.
  2. Yritysten tarvitsemaa laadukasta infrastruktuuria on painotettava nykyistä enemmän julkisessa kehittämispolitiikassa. Tätä uudelleen kohdentamista on mahdollista tehdä yleiseen kehittämiseen pyrkivien hankkeiden kustannuksella.
  3. Elinkeinotoiminnan olosuhteiden kohentamisen keskeinen edellytys on kehittämistoimien hallinta. Se perustuu toimijoiden väliseen selkeään työnjakoon ja luottamukseen. Yrittäjän, siis toimenpiteiden tilaajan, luottamus toimijoita kohtaan on avainasemassa. Yritykset ovat HAMA-alueellakin elinkeinopolitiikan tärkeimmät asiakkaat. Politiikka on asiakkaita varten.
Kirjoittaja: Reijo Keränen, johtaja, Aluekehityssäätiö, Sonkajärvi