Tulosta
 
*

Kuntarakenneuudistus pähkinänkuoressa

Korvesta ja valtateiltä haluaa tuoda esiin erilaisia näkökulmia esitettyyn kuntarakenneuudistukseen. Alla on työryhmän esitys pähkinänkuoressa:

Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän esityksen perusteella Suomeen jäisi noin 70 kuntaa nykyisen 336 kunnan asemasta.

Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän tehtävänä oli laatia hallitusohjelmassa tarkoitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Selvityksen tuli sisältää esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja toteuttamistavasta sekä karttamuotoinen kuntauudistusesitys.

Työryhmän selvityksessä tarkastellaan sekä kuntien nykyisiä että tulevaisuuden haasteita. Kuntia analysoidaan useista eri näkökulmista tarkastelemalla palvelutarpeita, kuntataloutta, alue- ja yhdyskuntarakennetta, työssäkäyntiä ja asiointia, palveluiden järjestämistä sekä alueiden erityispiirteitä.

Työryhmän kuntauudistusesityksen lähtökohtana on sellaisen elinvoimaisen ja toiminnallisen kuntarakenteen muodostaminen, joka nykyistä paremmin turvaisi peruspalvelujen järjestämisen ja vastaisi ihmisten arjen muotoutumista ja elinpiiriä. Työryhmän esittämällä kuntarakenteen muutoksella pyritään myös vahvistamaan kuntien taloutta ja taloudellista liikkumavaraa. Esitysten perusteluina korostuvat valtaosassa maata erityisesti väestökehitys- ja kuntataloustekijät. Suurilla kaupunkiseuduilla ehdotetut ratkaisut pohjautuvat pitkälti maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista koskeviin yhdyskuntarakennetekijöihin sekä kuntatalouden tekijöihin.

Työryhmä toteaa työnsä johtopäätöksenä, että hallituksen linjaukset elinvoimaisista kunnista edellyttävät suurta rakennemuutosta. Kunnat tarvitsevat tukea uudistuksen toteuttamiseen. Erityisesti kuntien talouskehitys edellyttää, että kuntaliitosten toteuttamisessa tulee käyttää aikaisempaa tehostetumpaa liitostapaa. Uudistuksen suunnitelmallisen toteutuksen varmistamiseksi työryhmä esittää, että uusien kuntien alueella toimitettaisiin valtion erityiset kuntajakoselvitykset osana kuntien muutostukea. Työryhmä katsoo, että kuntauudistusesitys muodostaa pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamiselle, mutta lisäksi tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys.

Lisätietoja: http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0107_kuntauudistus/index.jsp