Tulosta
 
*

Palvelutuotannon kokeiluja Pudasjärvellä

Pudasjärven kaupunki on saanut keväällä 2010 Sisäministeriöltä pilottikuntastatuksen HARVAAN ASUTTUJEN  alueiden palvelutuotannon järjestämiseksi ja erilaisten vaihtoehtoisten palveluiden tuottamismahdollisuuksien kokeilemiseksi harvaan asutuilla alueilla (PUDASJÄRVI HARVA-hanke).

HARVA-hankkeen tavoitteena on harvaanasutun alueen turvallisuutta edistävien hankkeiden innovatiivinen edistäminen. Toimenpiteet suunnataan eri kylien palvelurakenteen kehittämiseen. Sisäisen turvallisuuden kehittämisessä luodaan sellaiset toimintamallit, jotka vastaavat Sisäasianministeriön harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta parantavia suosituksia ja toimenpidekokonaisuuksia.

Harva-hankkeen aikana käynnistettyjä toimenpiteitä ja kokeiluja:

1.    Myymäläautotoiminnan kehittäminen yhdessä yrittäjän kanssa siten, että sen palvelu ulottuu mahdollisimman kattavasti koko Pudasjärven alueelle kuitenkin siten, että se ei kilpaile toiminnassa olevien kyläkauppojen kanssa.

2.    Vanhusasiakkaiden ruoan jakelun järjestäminen yhteistyössä ITELLAN kanssa. Palvelussa kokeillaan myös lääkejakelua. Lisäksi ITELLAN sopimusyrittäjät tarjoavat omia lisäpalveluita jakelun piirissä oleville asiakkaille (mm lääkereseptien vieminen apteekkiin tai terveyskeskukseen ja laskujen vieminen pankkiin maksettavaksi).

3.    Sivukylillä asuvien asiakkaiden kuljettaminen lähimpään kyläkauppaan ostoksille ja tapaamaan muita ihmisiä (palvelubussi).

4.    Kyläkauppojen tarjoaman tavaroiden kotiinkuljetuspalvelun tukeminen (ns. kauppakassipalvelu) palveluseteleillä.

5.    Kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuteen ja terveydentilan seurantaan liittyvän ja uutta teknologiaa hyödyntävän laitteiston ja ohjelmien kehittäminen sekä kokeileminen yhteistyössä Oulun Yliopiston kanssa (Simsala-projekti).

6.    iPad-laitteiden käyttöönottokokeilu ikäihmisten kanssa erilaisten etäpalveluiden käyttämiseksi. Laitteita on koekäytössä ikäihmisillä. Käyttöön on liittynyt koulutusta ja laitteita tullaan kokeilemaan käyttäjien kanssa yhdessä myös liikkuvassa palvelubussissa matkustaen. Tällä hetkellä käyttöön on otettu sähköposti, skype ja pankkipalvelut.

7.    Toimistobussikokeilu: Toimistobussipilotin tarkoituksena oli kokeilla matka-ajan muuttamista työajaksi, mikä osaltaan lisäisi Oulu-Pudasjärvi väliä pendelöivien asiantuntijoiden jaksamista. Tavoitteena on säilyttää nuo asiantuntijatyöpaikat Pudasjärvellä, vaikka henkilöt asuvatkin muualla.
Kokemukset pilottibussin toiminnasta ja käytöstä ovat olleet myönteisiä ja palvelu on toiminut hyvin. Kiinnostus uutta toimintatapaa kohtaan on sekä työntekijöiden että työnantajien puolelta ollut suurta myös valtakunnan tasolla.

8.    Pudasjärven kaupunki on tehnyt päätöksen uuden palvelubussin tilaamisesta. Bussiin sijoitetaan kirjastopalvelun lisäksi muita kunnan palveluita ja varataan mahdollisuus erilaisille muille toimijoille (kuten pankit, seurakunta, kotisairaanhoito, yhteispalvelu jne.) olla mukana palvelubussi-toiminnassa (tilat, tietoliikenneyhteydet jne.). Palvelubussin toiminnassa hyödynnetään toimistobussikokeilussa saatuja hyviä kokemuksia.

Pudasjärven kaupunki onkin tehnyt aloitteen eri valtionhallinnon toimijoille, että ne yhteistyössä Pudasjärven kaupungin kanssa käynnistävät sellaisen yhteispalvelutoiminnan suunnittelun, kehittämisen ja pilotoinnin, joka soveltuu pitkien etäisyyksien ja harvaan asutun alueen kuntiin. Pilotointia tarvitaan, koska perinteiset yhteispalvelupisteet eivät vastaa pitkien etäisyyksien ja harvaan asutun alueen ihmisten palvelutarpeeseen. Yhteispalvelun järjestämisessä nähdään ensisijaisena asiakkaan palvelutarve, ei kunnan tai valtion tarve palveluiden uudelleen organisoimiseksi.

Yhteispalvelupilotti pyritään rakentamaan yhdistelmäksi, jossa yhdistetään innovatiivisella tavalla keskustaajaman kiinteän yhteispalvelupaikan, aktiivisten kylätalojen, liikkuvien palvelubussien ja nykyaikaisten tietoliikenneyhteyksien/-laitteiden tarjoamat mahdollisuudet. Keskeistä on vastata asiakkaan tarpeisiin myös koulutuksen, opastuksen ja valmennuksen keinoin.

Kirjoittaja: Mikko Kälkäjä, Kehittämisjohtaja, Pudasjärvi

Kokemuksia hyvien käytäntöjen levittämisestä

Suomessa toteutettu paljon hyviä projekteja ja löydetty hyviä toimivia käytäntöjä ja toimintatapoja. Samoin paikallisesti on löydetty toimivia menettelytapoja mm. palvelujen tuotannossa ja maaseudun kuljetusten järjestämisessä. Turhan usein hyvät käytännöt eivät leviä muualle. Korvesta ja valtateiltä kokosi muutaman kokemuksiin pohjautuvan neuvon hyvien käytäntöjen levittämisestä:

· hankkeilta pitäisi jo hankesuunnitelmavaiheessa vaatia esitys hyvän käytännön levittämisestä
· levitettävällä toimintatavalla tulee olla paikallinen tarve ja paikalliset resurssit
· levitettävää käytäntöä täytyy soveltaa paikallisiin tarpeisiin
· hyviä tiedonlähteitä ovat mm. opintomatkat, julkaisut, seminaarit
· tarvitaan toimijoiden välistä yhteistyötä