Tulosta
 
*

Nopeat verkot tuovat hyötyjä harvaan asutulle maaseudulle

Tieto, tiedon määrät, innovatiivisuus, vuorovaikutteisuus ja reaaliaikaisuus ovat yhä useammilla toiminta-alueilla menestymisen avaimia. Teknologinen kehitys ja projektimainen työ mahdollistavat uusia työ- ja toimintakulttuureita. Töiden ja työtehtävien osaamisvaatimukset muuttuvat ja tiedon sisällön luomisen ja vuorovaikutteisuuden sekä levityksen tarve lisääntyvät.

Tietoyhteiskunnan uudet mahdollisuudet nopeissa valokuituverkoissa antavat mahdollisuuden toimia tehokkaasti ja verkostomaisesti virtuaaliympäristöissä.   Uusien toimintatapojen käyttöönotossa haasteena on kuitenkin niiden integroiminen työkäytäntöihin sekä työntekijöiden sitoutuminen niiden käyttöön.  Suurimmat haasteet uusien työ- ja toimintakulttuurien käyttöönotolle kohdistuvat vanhusväestöön sekä vähävaraisten mahdollisuuksiin hankkia tarvittavia laitteita.

Teknologian, sisällönkäytön osaaminen ja halu käyttää uusia sähköisiä palveluja ovat keskeisiä haasteita niin toimintojen sisäänajossa kuin niiden jatkuvassa käytössä. Usein kuulee julkisen vallan sanovan, että riittää kun tuotetaan sähköisiä palveluja, kyllä kansalaiset pystyvät niitä käyttämään ja hyödyntämään. Asia ei ole näin. Erilaisten tukipalvelujen saatavuus tulee paljolti ratkaisemaan, miten onnistumme uudessa haasteellisessa murroksessa. Varsinkin siirtymävaiheessa on houkutus hyödyntää uutta ja vanhaa teknologiaa edelleen samanaikaisesti.

Valokuituverkko mahdollistaa nopean tiedonsiirron. Tieto kulkee molempiin suuntiin samalla nopeudella, mikä tekee mahdolliseksi mm. monipuolisen ja tehokkaan etätyöskentelyn.

Uusissa verkoissa on mahdollista toteuttaa toimintoja niin julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin kuin kansalaistenkin tarpeisiin.

 • Nopeat verkot parantavat mm. yritysten toimintaedellytyksiä etäoppimis-, viihdepalveluiden ja vuorovaikutusmahdollisuuksien osalta.
 • Vapaa-ajan asukkaiden oleskelu loma-asunnolla pitenee entisestään.
 • Tutkimusten mukaan maaseudulla osaamistaso on heikompi kuin kaupungeissa. Nopeat monipisteiset ja vuorovaikutteiset teräväpiirto-tv lähetykset mahdollistavat osaamisen kehittämisen.
 • Jatkossa sosiaali- ja terveystoimien sähköiset palvelut mahdollistavat erityisesti ennalta ehkäisevän, kontrollitoiminnan, etähoito ja lääkäripalveluiden hyödyntämisen. Etälääkäripalveluissa on ylitarjontaa. Lääkäreitä kiinnostaa joustava työ ja jopa kotoa tapahtuva toiminta. Tämä houkuttelee erityisesti lapsiperheiden vanhempia. Tässä on selvä mahdollisuus maaseudun palveluiden tuottamiseen.
 • Vuorovaikutteisissa virtuaalipalveluissa hyödynnetään teräväpiirtoista vuorovaikutteista videokuvaa, erilaisia tiedonsiirtoja vaikkapa maanhappamuuden antureiden tuottaman tiedon siirtämistä ja analysointia etänä. Analyysit voidaan toteuttaa nopeasti ja joustavasti saman yhteyden kuluessa.
 • Hyödynnetään perinteisiä verkkopalveluita kuten sähköpostia, pankkipalveluita ja verkkolehtiä nykyistä sujuvammin. Käytetään maksuttomia lankapuhelinpalveluita. Palvelujen käyttönopeus paranee ja mahdollisuudet toimia suurien tiedostojen kanssa mahdollistuvat.
 • Hyödynnetään TV-palveluita, jotka mahdollistavat teräväpiirtokuvan ja laajat kanavavaihtoehdot myös maaseudulle. Harvaan asuttu maaseutu pääsee samojen ”kaapeli-tv palvelujen” äärelle kuin taajamat tähän asti.
 • Hyödynnetään maksuttomia latauspalveluita ja videovuokraamon palveluita oman television kautta.
 • Etätyöskennellään nykyistä sujuvammin kotona, jolloin aikaa säästyy työmatkoissa ja työnteko on laajemmin mahdollista maaseudulla tai vaikka kesämökiltä.  
 • Saadaan uudenlaiset turvapalvelut, jossa etävalvonta ja ohjaus mahdollistuvat nopeammin kuvan ja äänen avulla.
 • Hyödynnetään talo- ja muita automaatiopalveluita, jossa etäohjaus monipuolistuu ja nopeutuu.
 • Saadaan reaaliaikaisen vuorovaikutteisen kuvan välityksellä terveydenhoito-, valvonta- ja turvapalveluita haja-asutusalueiden väestölle.
 • Saada yrityksille vuorovaikutteisia, täyden resoluution kuvalla varustettuja yritysneuvontapalveluita, jotka mahdollistavat tarkkuutensa ja nopeutensa vuoksi monia uusia etäpalveluita.
 • Rakennetaan paikalliset, vuorovaikutteiset tv-palvelut, jotka mahdollistavat uusien kansalaisvaikuttamisen muotojen käyttöönoton.
 • Rakennetaan kansalaisjärjestöjen uusia, vuorovaikutteisia tv-kanavia eri lajien ja tarpeiden käyttöön.
 • Rakennetaan kaupallisia paikallisia ja alueellisia kaapeli-tv kanavia.
 • Kehitetään julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja kansalaisten keskinäistä viestintää ja yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.
 • Hyödynnetään uusia viihdepalveluita. Erityisesti nuorten vuorovaikutteiset peli- ja viestintäpalvelut avaavat uusia toimintamuotoja.
Suomen maaseutua palveleva uusi valokaapeliverkko antaa kaikille maaseudun toimijoille mahdollisuuden saada käyttöönsä uusia tehokkaampia ja laadukkaimpia palveluja ja toimintamuotoja. Valokuidun rakentaminen ja verkkojen hyödyn kehittäminen siirtää Suomen maaseudun toimijat uuteen työ- ja toimintakulttuuriin. Tämä on toteutettava systemaattisesti, tavoitteellisesti, eri toimijoiden tarpeet huomioiden. Tarvitaan tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Kirjoittaja: Veli-Matti Karppinen, toiminnanjohtaja, tuottaja, Kainuun Nuotta ry