Tulosta
 
*

Laajakaistahanketta uudistetaan

Haja-asutusalueiden laajakaistahanke on päässyt hyvään vauhtiin – kolmanteen rakentamiskauteen valmistautuminen on käynnissä. Maakuntaliitot ovat valinneet toteuttajan jo noin 170 hankkeelle. Viestintävirasto ja ELY-keskukset ovat myöntäneet tuen yli 40 hankkeelle. Laajakaistahankkeesta valmistui väliarviointi keväällä 2012. Sen tulosten pohjalta hankkeen periaatteita nyt tarkistetaan pyrkien parantamaan erityisesti kilpailutuksiin aktiivisesti osallistuneiden pienien paikallisten teleyritysten toimintaedellytyksiä. Hankkeiden toteuttajina ovat kunnostautuneet osuuskunnat ja kuntien verkkoyhtiöt sekä Finnet-yhtiöt. Uudistuksia koskeva laajakaistatukilain muutos tuli voimaan 12.11.2012. Valtioneuvosto päätti tukimäärärahan maakuntakiintiöiden poistamisesta 22.11.2012. Myös EU:n komissio on hyväksynyt laajakaistahankkeen muutokset.

Haja-asutusalueiden laajakaistahankkeille myönnettäviin tukiin on vuosina 2010-2015 käytettävissä yhteensä noin 130 miljoonaa euroa (valtio 66 miljoonaa euroa, EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelma noin 25 miljoonaa euroa ja kunnat noin 40 miljoonaa euroa).

Laajakaistahankkeen väliarviointi valmistui keväällä 2012. Sen tulosten perusteella laajakaistarakentamisen tukijärjestelmää nyt uudistetaan. Tätä koskeva laajakaistatukilain muutos tuli voimaan 12.11.2012. Uusia periaatteita sovelletaan lakimuutoksen voimaan tulon jälkeen kilpailutettuihin hankkeisiin. Aiemmin kilpailutettuihin hankkeisiin sovelletaan jatkossakin nykyisiä sääntöjä. Muutokset eivät koske myöskään 22 prosentin kunnissa sijaitsevia, Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitettavia hankkeita.

Maakuntakiintiöistä luovutaan

Valtioneuvosto päätti 22.11.2012, että tukimäärärahan maakuntakiintiöistä luovutaan. Tukikiintiöt ovat hidastaneet hankkeiden etenemistä niissä maakunnissa, joissa teleyritykset ovat aktiivisesti osallistuneet kilpailutuksiin ja kiintiöt ovat täyttyneet. Kiintiöiden nyt poistuttua tukimäärärahaa voidaan kohdentaa tehokkaasti niin, että laajakaistahanke kokonaisuudessaan etenee mahdollisimman hyvin.

Valtiontalouden kehyksissä laajakaistatukiin varattu 66 miljoonan euron määräraha ei toistaiseksi ole loppumassa. Tukimääräraha sidotaan tietylle hankkeelle tukipäätöksessä. Toistaiseksi tukea on myönnetty vasta noin neljä miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu tuen tarve niissä hankkeissa, joihin maakuntaliitto on valinnut toteuttajan, on noin 50 miljoonaa euroa. Valtioneuvosto on linjannut, että rahoitusta voidaan tarvittaessa arvioida myöhemmin erikseen valtion budjetti- ja kehysvalmistelun yhteydessä. Vuonna 2013 laajakaistahankkeesta laaditaan toinen väliarviointi, jossa tarkastellaan myös rahoitusta.

Jatkossa puolet tuesta ennakkona

Jatkossa puolet myönnetystä tuesta maksetaan ennakkona heti tukipäätöksen jälkeen. Tämä – kuten muutkin laajakaistahankkeen uudistukset – koskee uusia, lakimuutoksen voimaan tulon jälkeen kilpailutettuja hankkeita. Ennakkomaksu parantaa pienien teleyritysten edellytyksiä osallistua hankkeisiin. Niiden haasteena on ollut löytää rahoitus verkkoinvestoinneille. Kun omaa pääomaa ei ole tarpeeksi, pienet teleyritykset tarvitsevat rahoituslaitoksilta lainan ja lainalle takauksen. Takauksia pienet teleyritykset ovat pyytäneet muun muassa kunnilta. Se, että teleyritys jatkossa saa puolet tuesta ennakkona, parantaa ratkaisevasti niiden rahoituskykyä. Ennakkomaksun uskotaan lisäävän myös teleyritysten kiinnostusta osallistua julkisesti tuettuihin hankkeisiin. Toistaiseksi teleyritykset ovat tehneet toteuttamisehdotuksia vain noin puoleen kilpailutetuista hankkeista.

Hankkeiden rahoitukseen pelivaraa

Kunnan takaus teleyrityksen lainalle saattaa sisältää julkista tukea, silloin kun takaus on ehdoiltaan edullisempi kuin vastaava takaus yksityiseltä sektorilta. EU:n komissio on ohjeistanut, miten takaukseen sisältyvän julkisen tuen määrä lasketaan. Ohje koskee tapauksia, joissa takaus on enintään 80 prosenttia lainan määrästä. Tätä suuremmat takaukset eivät ole mahdollisia, koska komissio ei ole laatinut laskusääntöjä niiden mahdollisesti sisältämän julkisen tuen määrän laskemiseksi. Pahimmassa tapauksessa Viestintäviraston on tulkittava 100 prosentin takaus koko summaltaan julkiseksi tueksi.

Komissio on syyskuussa 2012 hyväksynyt laajakaistahankkeiden tuki-intensiteetin korotuksen aiemmasta 66 prosentista 90 prosenttiin. Aiempi 66 prosentin tukikatto tuli vastaan, jos hankkeelle haluttiin valtion ja kunnan maksaman julkisen tuen lisäksi myöntää muita tukia – esimerkiksi ei-markkinaehtoinen takaus teleyrityksen lainalle. Tällaisissa tapauksissa Viestintäviraston myöntämästä suorasta tuesta oli vähennettävä takauksen sisältämä julkinen tuki. Näin tuki-intensiteetin ylittyminen vältettiin. Uusi 90 prosentin tuki-intensiteetti mahdollistaa sen, että suoran tuen lisäksi hankkeelle voidaan nykyistä joustavammin maksaa muitakin tukia ilman että suoraa tukea on heti vastaavasti pienennettävä. Hankkeelle myönnettävä tuki voi siis jatkossa olla yli kaksi kolmasosaa tukikelpoisista kustannuksista.

Kirjoittaja: Rakennusneuvos Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö