Tulosta
 
*

Pieni ja valtava maailma – maaseudun nuoret globaalissa tietoverkossa

Sosiaaliset verkostot eivät nykypäivän nuorten maailmassa enää ole samalla tavalla paikkaan sidottuja kuin aiemmin. Sosiaaliset suhteet ja yhteenkuuluvuuden tunne määrittyvät yhä enemmän yhteisten kiinnostuksenkohteiden ja samanhenkisyyden kautta. Riippumatta siitä asuuko nuori suuressa kaupungissa vai harvaan asutulla maaseudulla, hän löytää sosiaaliset verkostonsa yhä enemmän sähköisen median välityksellä.

Internetin merkitys nuoren elämässä on suuri. Nykypäivän nuoret ovat kasvaneet internet-aikakaudella ja osaavat sujuvasti hyödyntää sen palveluita. He verkostoituvat, etsivät tietoa ja viihdesisältöjä paljon sujuvammin kuin heidän vanhempansa. Aiemmat sukupolvet ovat enemmän tai vähemmän vastahakoisesti mukautuneet internetin toimintaympäristöön ja arvioineet muutamat palvelut omaan elämäänsä sopiviksi. Nuori on kasvanut tietokoneiden ja internetin ääressä. Globaali tietoverkko on hänelle toimintaympäristönä yhtä luonnollinen kuin paikallisyhteisö sosiaalisine suhteineen hänen vanhemmilleen.

Nuorten tietokoneen käyttö herättää vanhemmissa huolestumista ja mediavälitteinen kommunikaatio nähdään usein uhkana, joka vieraannuttaa nuoren todellisuudesta ja heikentää nuoren vuorovaikutustaitoja ”todellisissa” sosiaalisissa tilanteissa. Nuorelle mediavälitteinen viestintä on kuitenkin luonnollinen osa ”todellisessa” sosiaalisessa verkostossa toimimista. Mediavälitteisten vuorovaikutustilanteiden merkitys voi olla aivan yhtä tärkeä yhteenkuuluvuudentunteen ja identiteetin muodostumisen kannalta, kuin sosiaalisten tilanteiden internetin ulkopuolellakin. Sähköisen median välityksellä vahvistetaan ja määritetään uudelleen ”todellisia” sosiaalisia suhteita, jotka ovat olemassa virtuaalisen maailman ulkopuolellakin.

Harvaan asutun maaseudun nuorille tulee turvata toimivat sähköisen viestinnän mahdollisuudet, myös tulevaisuuden teknologian tarpeisiin. Heille on kertynyt osaamista, jonka saavuttaakseen aiemmat sukupolvet ovat viime vuosikymmeninä joutuneet näkemään paljon vaivaa. Tämä osaaminen tulee osata hyödyntää oikein.

Globaali tietoverkko ja nopeat yhteydet muodostavat tukevan perustan, jonka varaan voi rakentaa myös monenlaista liiketoimintaa. Olemme viime vuosina todistaneet Suomessa työelämän murrosta ja tämä murros jatkuu edelleen. Internet toimintaympäristönä tulee tarjoamaan harvaan asutun maaseudun nuorille monipuolisesti työmahdollisuuksia, niin etätöiden kuin maaseudulta käsin toimivien yritystenkin muodossa.

Maailmanlaajuinen, viiveetön ja maksuton toimintaympäristö mahdollistaa globaalit sosiaaliset verkostot ja globaalit työmahdollisuudet. Maaseuduillamme kasvaa maailmantason osaajia, joiden tiedot ja taidot heidän vanhemmilleen vieraassa mediavälitteisessä viestintäkulttuurissa muodostavat tulevaisuudessa maallemme potentiaalisen vientituotteen.

Nuorten netti-TV -toiminta esimerkkinä - yhteinen harrastus, kansainvälisyyttä

Kajaanin Nakertajassa alueen nuoret ovat kuluneina vuosina kokoontuneet yhteisen toiminnan merkeissä kylätalolla. He ovat saaneet koulutusta televisiotuotannon eri osa-alueilla ja toiminta on jatkunut harrastuksena kylän nuorisotiloissa.

Nuoret ovat tuottaneet tallenteita ja suoria lähetyksiä internet-alustalle. Nopeat internet-yhteydet mahdollistavat yhä parempilaatuisten lähetysten ja tallenteiden sujuvan katselun ja lataamisen. Tarvittava tekniikka on aiempaa edullisempien hintojen vuoksi kaikkien saatavilla. Valokuvia ja videoita voi tallentaa vaikka matkapuhelimella. Kyse on enää osaamisesta ja kiinnostuksesta. Harrastus on tuonut nuorille paljon kokemusta yhdessä tekemisestä, uuden oppimisesta ja yhteiseen projektiin sitoutumisesta.

Tuotettuja ohjelmia voi seurata mistä tahansa: laaja näkyvyys tuo nuorille vastuuta ohjelmien sisällöstä. Internet toimintaympäristönä on mahdollistanut myös kansainvälisen vuorovaikutuksen - mm. yhteys Unkarin maaseudun nuoriin. Nuoret ovat tuottaneet omaa elämäänsä ja aluettaan esitteleviä videoita ja jakaneet kokemuksiaan tietoverkkoja hyödyntäen.

(Suomalaisilla) nuorilla on jo hyvä tietotekninen osaaminen. Tämän kehittymistä uusiksi käytännön sovellutuksiksi  tulee tukea.


Kirjoittaja: Tatu Karppinen, FM, entinen nuori