Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

*

EU-ohjelmien valmistelu ja budjettiraami

EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudelle 2014–2020 laaditaan yksi ohjelma-asiakirja, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimet. Toimenpideohjelma laaditaan ajalle 1.1.2014–31.12.2020. Valmistelua johtaa työ- ja elinkeinoministeriön Alueosasto.
Alueellinen suunnitelma valmistellaan kahdella alueella, Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä ja Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä. Suunnitelmat muodostavat pohjan toimenpideohjelman alueelliselle toiminnalle. Alueellisten suunnitelmien on perustuttava Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädännön lisäksi alueen maakuntaohjelmiin ja työ- ja elinkeinoministeriön antamiin valtakunnallisiin linjauksiin.

Alueellisten suunnitelmien valmistelusta vastaavat maakunnan liitot yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelmaan toteuttamiseen osallistuvien sekä alueen kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa. Ministeriöt vastaavat ohjelman valtakunnallisten peruslinjausten ja valtakunnallisen toiminnan valmistelusta. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa lopullisen ohjelmaesityksen laatimisesta eli valtakunnallisten toimien ja alueellisten suunnitelmien yhteensovituksesta. Ohjelmaesitys valmistuu kesällä 2013. Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee EU-komissio.

Tulevalle kaudelle valmistellaan kuluvan ohjelmakauden tapaan yksi maaseuturahaston toimia kattava ohjelma-asiakirja, joka kattaa koko Manner-Suomen. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) vastaa ohjelman valmistelusta ja yhteen sovituksesta valtioneuvoston tasolla yhteistyössä yhteistyökumppaneiden ja ohjelmatoimijoiden kanssa. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat alueellisesta strategiatyöstä ja suunnittelusta, lisäksi alueiden edustajat ovat mukana valmisteluryhmissä. Lisäksi valmisteluun osallistuvat toimintaryhmät, jotta paikallisesti toteutettavat toimet saadaan kytketyksi tähän valmisteluun. Toukokuussa pitäisi ohjelmaluonnoksen tulla lausuntakierrokselle.

Hallitus linjasi kehysriihessään rakennerahastojen 2014 alkavan uuden ohjelmakauden rahoitusratkaisuja. Kansallinen rahoitusosuus Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on 50 prosenttia koko maassa. Toinen puoli koostuu EU-rahoituksesta, joka on noin 1,2 miljardia euroa tulevalla kaudella vuosina 2014 – 2020. Kansallisesta julkisesta rahoituksesta 75 prosenttia on valtion budjettirahoitusta ja loput kunta- tai muuta julkista rahoitusta.

Vuosien 2014 – 2017 määrärahakehyksissä on varattu Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä varten vuosittain käyttöön reilut 290 miljoonan euron myöntämisvaltuus, jota käytetään työpaikkojen luomiseen pk-yrityksissä, nuorisotakuun toteuttamiseen ja työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin kuten koulutukseen.

Lisätietoa: http://www.tem.fi/index.phtml?s=4875
*

Elinvoimaa rospuuttoteiltä - harvaan asutun maaseudun tieverkko –seminaari 28.5.2013 Pudasjärvellä

Teemaryhmä ryhmä järjestää tiestön kuntoon ja kulkemiseen liittyvän seminaarin 28.5.2013 klo 9:00- 15:30 Pudasjärvellä. Seminaarissa paneudutaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten kulkeminen onnistuu harvaan asutulla maaseudulla? Mitä vaikutuksia mm. kuljetustuella on alueen yrityksille? Pääseekö maitoauto joka päivä tilalle? Voiko asioihin vaikuttaa? Voiko tiestöä kunnostaa edullisemmilla tavoilla? Mukana on yrittäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia kertomassa asiasta. Liikennevaliokunnan jäsen kansanedustaja Mirja Vehkaperä on lupautunut kommentoimaan aihetta. Esite löytyy sivuilta: http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/harvaan_asuttu_maaseutu/seminaarit
*

Virkistys- ja kulttuuripalvelut harvaan asutulla maaseudulla seminaari 10.9.2013 Helsingissä

Yhteinen tekeminen tekee ihmisistä yhteisöjä. Kulttuuri- ja harrastuspalvelut ovat yhteisöllisyyden liima. Maaseudun kulttuuritoiminnan rikkaus ja voima on ihmisten itse tekemisessä - omaehtoisessa toiminnassa. Kulttuuri ja harrastaminen kuuluvat arjen hyvään elämään.

Seminaarissa pohditaan mm. mitä virkistys- ja kulttuuripalveluja löytyy harvaan asutun maaseudun asukkaille? Mitä asukkaat tuottavat itse? Mikä on harvaan asutun maaseudun kulttuurin ja virkistyspalvelujen rikkaus? Mitä pitäisi kehittää? jne. Tässä muutamia kysymyksiä, joihin seminaarissa pyritään löytämään vastauksia. Seminaari järjestetään yhteistyössä Kulttuuriteemaryhmän kanssa.

*

Valviran suositus: Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautisia asumispalveluyksiköitä ei taajama-alueen ulkopuolelle

Mielenterveys-ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito,valvontakunnallinen valvontaohjelma 2012 – 2014 (s. 22):  ”mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluyksikön sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon kuntoutujien päivittäisten palvelujen, kuten terveydenhuolto-, kauppa-, kulttuuri- ja liikennepalvelujen saatavuus. Asumispalveluyksiköiden sijoittamista taajama-alueiden ulkopuolelle on syytä välttää. Valvira ja AVIt suhtautuvat kielteisesti eri erityisryhmille tarkoitettujen asumispalvelujen keskittämiseen samalle alueelle. Asuntokeskittymät synnyttävät eristäviä toimintakulttuureja,jotka heikentävät yksilön toimintakykyä ja syrjäyttävät tavallisesta elämästä. Yksittäisiä lupahakemuksia käsiteltäessä Valvira ja AVIt kiinnittävättästä näkökulmasta huomiota myös yksikön suunniteltuun sijoituspaikkaan. ”
*

HAMA-teemaryhmän ajatuksia Kuudennesta Maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) valmistelee Kuudetta Maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa. Strategiaryhmä on pohjustanut tulevaisuuden suuntaa maaseudulla ja tätä hyödynnetään tulevan ohjelman sisällön rakentamisessa. Teemaryhmiä on pyydetty esittämään oman teemansa näkökulmasta tärkeimpiä toimenpiteitä ohjelmaan. Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä käsitteli aihetta maaliskuun kokouksessaan ja päätyi seuraaviin harvaan asutun maaseudun kannalta keskeisiin esityksiin:
  • Saavutettavuus ja infrastruktuuri,
  • Laajakaistayhteydet
  • Palveluiden saavutettavuus ja lähipalvelut
  • Innovaatiotoiminta, koulutuksen saavutettavuus
  • Kuntien maaseutuohjelmaprosessien liikkeelle saattaminen
  • Uudenlaiset energiamuodot ja niiden arvoketjut,
  • Perusmaatalouden perusedellytysten turvaaminen,
  • Arjen turvallisuus
  • Valtion työpaikkojen säilyminen ja mielellään lisääntyminen
  • Lähidemokratia: on ollut keskustelussa myös vihreiden eduskuntaryhmässä
Teemaryhmä jatkaa asian käsittelyä koko kevään ajan.
*

Maaseudun palvelut valinkauhassa – markkinoiden toimivuus ja SGEI

MTT:n julkaisema (raportti 81) tutkimus selvittää, mitkä ovat ne yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijät, joiden avulla yhteiskunnallisesti tärkeiden yleishyödyllisten palvelujen (SGEI) saatavuus suomalaisella maaseudulla voidaan perustella. Raportissa selvitetään EU-maiden SGEI-tulkintojen kokonaisuutta. Lisäksi etsitään yhteiskunnalliset näkökohdat huomioon ottavaa lähestymistapaa maaseutualueiden markkinoihin ja kartoitetaan, millaisten palvelujen osalta maaseudun markkinat eivät toimi. Lopuksi pureudutaan yhteisötalouden piirissä saatuihin kokemuksiin yleishyödyllisen palvelutuotannon toteuttamisesta, esteistä ja edellytyksistä sekä kehittämistarpeista.

Raportin mukaan maaseudun yhteiskunnallisesti tärkeiden palvelujen kriittisin kysymys on palvelujen saavutettavuus. Julkinen tuki näiden palvelujen järjestämiseen on maaseudulla välttämätöntä.  Yksityisellä ja kolmannen sektorin toimijoilla sekä yhteisötalouden yrityksillä on valmiuksia tuottaa yhteiskunnallisesti tärkeitä palveluja tehokkaasti, kokonaistaloudellisesti ja hyvinvointia tuottaen. Näitä käytäntöjä tulee mahdollistaa ja levittää.

Raportin ovat toimittaneet Hilkka Vihinen ja Hanna Moilanen.

Lisätietoja: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti81.pdf
*

Kuntien velvoitteita vähennetään (www.vn.fi)

Hallituksen kehysriihestä poimittua: Toteutetaan vuosina 2014–2017 toimintaohjelma, jolla vähennetään kuntien lakisääteisten tehtävien perusteella säädettyjä velvoitteita. Toimintaohjelman tavoitteena on saavuttaa yhden miljardin euron kokonaisvähennys kuntien ja kuntayhtymien toimintamenoihin vuoteen 2017 tasolla. Ministeriöt valmistelevat lokakuun 2013 loppuun mennessä ministeriökohtaisen toimintaohjelman vuosille 2014–2017.

Velvoitteiden vähentämisen toimintaohjelman tueksi käynnistetään vuoden 2014 alusta paikallisia kokeiluja, joissa kokeilun avulla vähennetään velvoitteita. Paikallisissa kuntakokeiluissa ministeriöt ja kunnat sopivat yhdessä palveluja koskevat tavoitteet. Käynnistetään lähipalveluiden kehittämishanke yhteistyössä Kuntaliiton, STM:n ja OKM:n kanssa.
*

Alueelliselle kuljetustuelle jatkoaikaa

Alueellinen kuljetustuki jatkuu, sillä hallitus päätti torstain kehysriihessä antaa kuljetustuelle jatkoaikaa. Suomen kuljetustuki on ollut noin 5 miljoonaa euroa vuodessa ja tuki säilyy tällä tasolla vuoteen 2017 asti. Aiemmin hallitus oli päättänyt, että kuljetustuki päättyy tämän vuoden lopussa. HAMA-teemaryhmä lähetti myös lausunnon kuljetustuen jatkamisen ja kehittämisen puolesta.

Lisätietoa http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=380061

http://www.kainuunsanomat.fi/Kotimaa/1194802988794/artikkeli/alueellinen+kuljetustuki+ei+lakkaakaan.html
*

Kylien liiketoimintaopas julkaistu

"Jos on pimeää, sytytetään valo. Jos tuulee, rakennetaan tuulimylly." Näillä sanoilla alkaa Suomen kylätoiminta ry:n julkaisema Kylien liiketoimintaopas. Opas kertoo käytännön olemassa olevien esimerkkien kautta kylän liiketoiminnan mahdollisuuksista. Tällaisia ovat mm. kotiapu, kesäteatteri, monipalvelukeskus, huutokauppakamari, kylätien hoidon aliurakointi jne. Lopussa on myös malli kylän liiketoiminta-analyysista.

Lisätietoa ja tilaukset: www.kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/kylienbisneskeissit.