Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

*

Alueellinen kuljetustuki jatkuu – asetuksen voimassaoloa jatkettiin v. 2017 loppuun

Alueellista kuljetustukea myönnetään 5 067 000 €/v vuoden 2017 loppuun.
Määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen alueellisesta kuljetustuesta (21/2009) mukaisen kuljetustuen maksamiseen.

Kuljetustukea maksetaan pienten ja keskisuurten yritysten Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Saarijärven—Viitasaaren seutukunnan, Kaustisen seutukunnan ja entisen Ullavan kunnan alueella jalostamien tuotteiden jalostuspaikalta alkavista kuljetuksista kotimaassa tapahtuvan kuljetuksen osalta. Tukea voidaan maksaa myös satamatoiminnoista, jotka tapahtuvat Merikarvian kunnassa tai sen pohjoispuolella sijaitsevissa Pohjanlahden satamissa tai laivauspaikoissa taikka Saimaan vesistöalueen satamissa tai laivauspaikoissa.

Kuljetustukea voidaan maksaa myös saaristokuljetusten tukena alueiden kehittämislain (1651/2009) perusteella 1 ja 2 tukialueeseen määrätyiltä muualla kuin Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevilta pysyvästi asutuilta, ilman kiinteää tieyhteyttä olevilta saarilta alkavista Suomessa suoritettavista tavarankuljetuksista.

Kuljetustukijärjestelmän tavoitteena on alentaa syrjäisten ja harvaan asuttujen alueiden yritystoiminnalle keskimääräistä pidemmistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten ylläpitää ja lisätä yritystoimintaa näillä alueilla. Tuki on luonteeltaan toimintatukea, jota maksetaan tapahtuneiden kuljetusten perusteella.

Kuljetustukea maksetaan noin 300 pienen ja keskisuuren yrityksen kuljetuksista.

Kuljetustukea koskeva valtioneuvoston asetus on voimassa 31.12.2013 asti. Asetuksen voimassaoloa jatketaan vuoden 2017 loppuun. Samalla kuljetustukijärjestelmään tehdään tarvittavat EU:n uusista kauden 2014—2020 valtiontukisäännöistä johtuvat ja mahdolliset muut tarpeelliseksi katsottavat sisällölliset ja tekniset muutokset.

Lähde: VM:n talousarvioesitys 2014: 44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v)

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä on aiemmin jättänyt lausunnon kuljetustuen jatkamisen puolesta.

*

Maaseudun palveluohjelman toimenpide-esitykset

Maaseudun palveluohjelman esiselvityshankkeen lopputuloksena on viisi toimenpide-esitystä:
  1. Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden alueellinen tarkastelu perusoikeusnäkökulmasta.
  2. Maaseudun palveluihin liittyvien normien muutosehdotusten laatiminen ja esittäminen ministeriöille.
  3. Osallistuminen SGEI-palveluiden määrittämisen työhön.
  4. Maaseudun palvelumallien ja työkalujen käyttöönoton edistäminen kunnissa.
  5. Kansallisen periaatteen muodostaminen lähipalveluista maaseudun näkökulmasta.
Esiselvityksen laati Suomen kuntaliitto viiden maaseutupoliittisen yhteistyöryhmän teemaryhmän (Kansalaisvaikuttaminen, Harvaan asuttu maaseutu, Hyvinvointipalvelut, Maaseutuasuminen, Kulttuuri) asiantuntemuksen tuella. Toimenpide-esityksiä hiotaan ja viedään käytännössä toteutettaviksi.
*

Tiestön merkitys maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmän mielestä raide- ja maantieliikenneverkkoa tulee kehittää integroidusti. On tärkeää, että julkinen liikenne toimii logistisesti kunta- ja maakuntakeskuksista (=saavutettavuus). Tieverkon on oltava liikennöitävässä kunnossa (=liikennöitävyys ). Kunnossa oleva tiestö on sekä kansallisesti että harvaan asutun maaseudun näkökulmasta erittäin tärkeä asia. Tiestöä – monelta osin myös yksityistiestöä – hyödyntävät yritystoiminnan osalta etenkin vientiliikenne, metsä- ja maatalous ja matkailu. Samoin kunnossa oleva tiestö on ensiarvoisen tärkeä paikallisille asukkaille. Liikkumismahdollisuudet ovat elämisen edellytys harvaan asutulla maaseudulla.

Teemaryhmä on mukana työstämässä Kuudetta maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa ja on tuonut sinne mm. tähän aiheeseen liittyviä toimenpide-esityksiä.
*

Kulttuuria harvassa – jokaisessa meissä –seminaari 10.9.2013

Harvaan asutun maaseudun kulttuuriseminaari ja Kuulto-hankkeen loppuseminaari järjestetään ti 10.9.2013 Helsingissä (Hattulantie 2, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu / Haaga-Helian koulu).

Päivän aikana pohditaan kulttuuritoiminnan merkitystä yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja innovaatioiden perustana sekä tuodaan esille uudenlaisia tapoja tuottaa kulttuuria. Asiantuntijoina on mm. alan tutkijoita, kuntien edustajia ja kulttuuritoimijoita. Esillä on myös hyviä kulttuuritoiminnan käytäntöjä. Paneelikeskustelussa keskustellaan siitä, miten kulttuuritoiminta otetaan mukaan kunnan eri toimintojen kehittämiseen ja yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Tilaisuus on maksuton ja se on tarkoitettu maaseudun kulttuuritoimijoille, kunnille, kehittäjille, kylätoimijoille ja kulttuurihankkeille.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän alaiset Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä ja Kulttuuriteemaryhmä sekä Kuulto-hanke (Jyväskylän yliopisto).

Tarkempaa tietoa seminaarista ja myöhemmin seminaariesitykset löytyvät http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/harvaan_asuttu_maaseutu/seminaarit.

Lisätietoja erityisasiantuntija Tarja Lukkari, puh. 0400 372 082, tarja.lukkari@oulu.fi.