Tulosta
 
*

Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelma

TEM asetti syksyllä 2011 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella hallitusohjelmassa mainittu Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelma (IP). Työryhmä koostui laaja-alaisesti Itä- ja Pohjois-Suomen eri alojen toimijoista. Työryhmä luovutti toimenpide-ehdotukset ministeri Vapaavuorelle 11.1.2013.

Ohjelman tavoitteena on saada aikaiseksi entistä parempaa ja pitkäkestoisempaa vaikuttavuutta kehittämistoimiin Itä- ja Pohjois-Suomessa alla olevien kahdeksan strategisen painopistealueen kautta:

  1. Arktisen osaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen ja sen luomien mahdollisuuksien hyödyntäminen
  2. Venäjän tuoman potentiaalin hyödyntäminen
  3. Matkailun toimintaedellytysten kehittäminen ja erityisesti kestävän matkailun edistäminen
  4. Luonnonvarojen hyödyntäminen ja niihin liittyvän osaamisen, innovaatio- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen lisääminen
  5. Puuraaka-aineiden uudet tuotteet ja bioenergia
  6. Ympäristökysymysten ja kestävän kehityksen edistäminen kaikessa toiminnassa
  7. Maailmanluokan osaamisen kehittäminen valituilla toimialoilla
  8. Hajautettujen ratkaisujen kehittäminen energia- ja palvelutuotannossa
IP-ohjelman painopisteitä tukevia toimia on useissa eri ohjelmissa. Tällaisia ovat: 1) hallituksen rakennepoliittinen ohjelma, 2) vuosien 2014–2020 rakennerahasto-ohjelma, 3) kaupunkien kasvusopimusten INKA -ohjelma, 4) käynnistettävät seutukaupunkipilotit, 5) Suomen arktinen strategia, 6) rajat ylittävä yhteistyö, 7) äkillinen rakennemuutostyö, 8) kaivannaisteollisuuden toimintaohjelma sekä 9) Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmat.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat, ELY-keskukset sekä keskuskaupungit vastaavat strategisten painopistealueiden toteuttamisesta. Hankkeiden rahoituksessa hyödynnetään uuden rakennerahastokauden mahdollisuuksia. Tarvitaan myös ylimaakunnallisia kehittämishankkeita.

Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta (ARNE) vastaa IP-ohjelman tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja TEM:n alueosasto raportoi ARNE:lle työn edistymisestä sekä koordinoi aluetoimijoiden ja ministeriöiden välistä yhteistyötä.

Kaikki Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman painopistealueet ovat tärkeitä harvaan asutun maaseudun näkökulmasta. Mielenkiintoista onkin jatkossa seurata, miten kokonaisvaltaisesti ohjelma saadaan toteutettua. Toimijoita ja painopisteiden toteuttamista tukevia ohjelmia on paljon. Riittävätkö pelkästään rakennerahastot toteuttamaa ohjelmaa? Elinkeinojen kehittämisen ohella olisi ollut myös tarpeen osoittaa panostuksia näiden alueiden palveluiden kehittämiseen.

Kirjoittaja: Tarja Lukkari, erityisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä