Tulosta
 
*

Kuudes maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020 tukee harvaan asutun maaseudun kehittymistä

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma on maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) toimintaohjelma. Kokonaisohjelma etsii keinoja maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi rakentaen aitoa poikkihallinnollista toimintaa. Kokonaisohjelman aikajänne on hallituskautta pidempi ja yhtenevä EU-ohjelmakauden kanssa. Kokonaisohjelman toimenpiteet konkretisoivat hallituksen maaseutupoliittisen toimenpideohjelman 2012-2015 linjauksia ja niitä toteutetaan laajalla toimijajoukolla. Kokonaisohjelman tavoitteena on antaa virikkeitä myös seuraavaan hallitusohjelmaan. Ensimmäisen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman YTR laati vuonna 1991.

Kuudennen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 on määrä valmistua helmikuussa 2014. Syksyllä 2012 alkanutta ohjelmatyötä ovat vieneet vaiheittain eteenpäin strategiaryhmä, valmisteluryhmä sekä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR teemaryhmineen. Myös harvaan asutun maaseudun teemaryhmä on ollut omalta osaltaan kirjoittamassa ohjelmaa. Maaseutupolitiikan eri toimijoiden ja poliittisten puolueiden näkemyksiä ohjelman sisällöistä on selvitetty laajalla neuvottelukierroksella.

Ohjelman visiona on:

Maaseutu on yritteliäisyyteen ja luovuuteen kannustava elämisen ympäristö. Se on erottamaton osa kansallista menestystä ja yhteiskuntaa. Tämä aineellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen perusta on tärkeä koko Suomelle.

Punaisena lankana on paikkaperustainen kehittäminen ja politiikka, mikä tarkoittaa sellaista aluekehittämistä ja aluepolitiikkaa, joka tunnistaa paikkojen monimuotoisuuden ja ottaa huomioon paikan lähtökohdat ja tarpeet. Paikkaperustaista kehittämistä tehdään kaikilla tasoilla kansainvälisestä paikalliseen. Myös monipaikkaisuus nousee yhtenä maaseudun ilmiönä vahvasti esille: monipaikkaisuus tarkoittaa sitä, että ihmisillä on useampi kuin yksi asuinpaikka. Ilmiönä tämä näkyy esim. väkiluvun moninkertaistumisena vapaa-ajan asukkaiden lomien aikoihin.

Ohjelmassa on kuvattu viisi temaattista verkostoa, joiden kaikkien sisällä on myös harvaan asutun maaseudun kehittymistä tukevia toimenpiteitä. Temaattisia verkostoja ovat: 1) osallisuus ja lähidemokratia, 2) asuminen ja palvelut, 3) infrastruktuuri ja maankäyttö, 4) elinkeinot ja osaaminen ja 5) ekosysteemipalvelut. Näiden lisäksi ohjelmassa on kaksi horisontaalista verkostoa: 1) harvaan asuttu maaseutu (HAMA) ja 2) identiteettiin perustuva verkosto (IDNET).

HAMA-verkosto tulee jatkossa edistämään yhteistyössä temaattisten verkostojen kanssa harvaan asutun maaseudun kannalta tärkeiden toimenpiteiden toteutumista. Erityisesti huomio keskittyy harvaan asutun maaseudun turvallisuuspalveluihin sekä nopeiden tietoverkkojen ja niitä hyödyntävien sähköisten palvelujen kehittämiseen.

HAMA-verkosto haluaa myös tehdä laajalti yhteistyötä harvaan asutun maaseudun maakuntien toimijoiden kanssa. Näin halutaan välittää tietoa maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta alueellisille toimijoille ja toisaalta nostaa maakuntien kehittämistarpeita esille ja hakea niihin ratkaisuja. Myös tutkimus ja kansainvälisyys ovat vahvasti mukana mm. MUA-yhteistyön, ja toivottavasti tulevaisuudessa myös pohjoismaisen yhteistyön kautta. Jatkossa painotetaan erityisesti maaseutuvaikutusten arviointia: näin voidaan kiinnittää paremmin huomiota ohjelmien ja toimenpiteiden vaikutuksiin harvaan asutulla maaseudulla.

Kirjoittaja: Tarja Lukkari, erityisasiantuntija, HAMA-teemaryhmä