Tulosta
 

HAMA-UUTISIA

*

Suomalaiset näkevät maaseudun tulevaisuuden valoisana

Suomalaiset näkevät maaseudun dynaamisena alueena, jossa on mahdollisuus kehittää uudenlaisia palveluja ja elinkeinoja,ja yhdistää näihin luonnon rauhasta nauttiminen ja muita hyvän elämän aineksia, selviää työ- ja elinkeinoministeriön 23.1.2014 julkaisemasta Maaseutu 2014 -barometristä.

Maaseudulla nähdään olevan potentiaalia monien nykyisten ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittymiseen. Erityisesti uusiutuvan energiantuotannon, lähiruoan ja siihen liittyvien palvelujen sekä elämys- ja virkistyspalvelujen mahdollisuuksien nähdään paranevan voimakkaasti. Maaseutua pidetään hyvänä toimintaympäristönä myös innovatiiviselle yrittäjyydelle.

Maaseutukatsaus 2014 ennakoi, että maaseutualueilla tuotetaan jatkossa yhä enemmän esimerkiksi matkailuun, biotalouteen, energian tuotantoon ja kaivosteollisuuteen liittyviä tuotteita ja palveluita. Ne myös tuovat maaseudulle lisää työpaikkoja. Yksityisiin palveluihin ja jalostukseen syntyy uusia yrityksiä.

Etäisyydet julkisten palvelujen toimipisteisiin ja muihin palveluihin ovat maaseudulla pidentyneet. Tulevaisuuden näkymänä on, että omaehtoisesta palveluiden järjestämisestä sekä sähköisistä palveluista saadaan uusia ratkaisuja koettuihin ongelmiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisema maaseutukatsaus esittää poikkileikkauksen Suomen maaseudun tilanteesta, ennakoi maaseutualueiden tulevaa kehitystä sekä kuvaa maaseutupolitiikan kokonaisuutta. Katsauksessa analysoidaan tilastoaineistoja sekä maaseudun pysyville asukkaille tehdyn kyselyn sekä maaseutukysymysten asiantuntijoiden kanssa toteutettujen työpajojen tuloksia.

Julkaisu on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Maaseutu 2014 -barometrin tulokset on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/maaseutu
*

Suomen rakennerahasto-ohjelmalla tavoitellaan kestävää kasvua ja työtä

Hallitus hyväksyi 23.1.2014 Suomen rakennerahasto-ohjelman ja kumppanuussopimuksen lähettämisen Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma on valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman toteutus alkaa toukokuussa.

Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus kaudelle 2014–2020 on lähes 1,3 miljardia euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 prosenttia) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 2,6 miljardia euroa.

Rakennerahasto-ohjelman avulla tavoitellaan muun muassa 12 700 uuden työpaikan ja 1 200 uuden yrityksen syntymistä vuoteen 2023 mennessä. Uutta liiketoimintaa tavoitellaan 850 yrityksessä, liikevaihdon ja henkilöstön lisäystä 2 350 yrityksessä. Tavoitteena on, että 5 180 yritystä osallistuu tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin.  250 yrityksen odotetaan tuovan markkinoille uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiilisyyttä edistävän tuotteen tai materiaalin. Lisäksi tavoitellaan 200 yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävää uutta ratkaisua. Erilaisiin työllisyyttä ja työllistymisvalmiuksia edistäviin hankkeisiin tavoitellaan 306 000 osallistujaa, joista kolmannes on työttömiä.

Suomen rakennerahasto-ohjelma ja kumppanuussopimus 2014–2020 löytyy TEM:n verkkosivulta osoitteesta www.tem.fi/ohjelma2014
*

Arjen turvaa Kainuussa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on käynnistänyt Paloturvallisuusrahaston rahoittaman Arjen turva –hankkeen Kainuussa. Hankkeen  tavoitteena on rakentaa toimintamalli jolla harvaan asuttujen kylien turvallisuutta ja asukkaiden osaamista, naapuriapua ja auttamista parannetaan. Toimintamallin rinnalle on tarkoitus rakentaa omatoimisen varautumisen koulutusjärjestelmä, joka on räätälöity nimenomaan kylien koulutukseen. Koulutusjärjestelmä suunnitellaan siten, että se jatkaa omaa elämäänsä projektin jälkeen, jossa on oma koulutusmateriaalinsa, sen päivitys ja koulutuksen jatkuva arviointi. Pilottialueena toimii Kainuu ja tavoitteena levittää mallia ja materiaali myös muualle Suomeen. Hanke toimii pilotointivaiheessa viidellä kyläalueella Kainuussa.

Lisätietoja:  Aikku Eskelinen, Projektipäällikkö, Suomen Pelastusalan keskusjärjestö (SPEK), Arjen turva harvaan asutuilla alueilla –hanke, Kylien turvallisuuskoulutus, aikku.eskelinen@spek.fi
*

Kumppanuudella kohti hyvinvointia

JAKE on Pohjois-Karjalan kansanterveys ry:n, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n ja Pohjois-Karjalan Kylät ry:n kumppanuushanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Osallistavalla ja kokeilevalla työotteella sekä hankekumppaneiden erikoisosaamista ja yhteistyöverkostoa hyödyntämällä pyritään rakentamaan ja mallintamaan uudenlaista järjestöyhteistyötä, jolla vastataan hyvinvoinnin haasteisiin.

Osatavoitteet:
  • Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen uusien ja toimivien käytäntöjen käyttöönoton edistäminen ja yhteistyömallin kehittäminen.
  • Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan uusien muotojen kehittäminen ja levittäminen.
  • Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan uusien muotojen kehittäminen ja levittäminen.
Tavoitteena on luoda järjestöjen ja kansalaistoiminnan alueellinen toimintamalli terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen teema-alueet ovat:
  1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen uusien ja toimivien käytäntöjen käyttöönoton edistäminen ja yhteistyömallin kehittäminen. (Terveys-JAKE)
  2. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan uusien muotojen kehittäminen ja levittäminen. (Moni-JAKE) ja
  3. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan uusien muotojen kehittäminen ja levittäminen. (Kylä-JAKE).
Lisätietoja: http://jake-hanke.fi/?page_id=7