Tulosta
 
*

Lappilaisten järjestöjen tulevaisuuskuvaa rakentamassa – ”Lapissa järjestöt kuuluu - kaikille”

Kukanpäivänä 13.5.2014 julkaistiin Lapin maakunnallinen järjestöstrategia, joka kokosi ensimmäistä kertaa lappilaisten järjestöjen näkemyksiä tulevaisuudesta ja niistä keinoista, joilla järjestöt Lapissa turvaavat elinvoimaisuutensa muuttuvassa toimintaympäristössä.  Järjestöjen visioksi muotoutui ”Lapissa järjestöt kuuluu kaikille ”.  Sen kautta ydinviestinä halutaan kertoa, että tulevaisuuden Lapissa järjestöjen ääni kuuluu koko Lapissa ja järjestöjen toiminta kuuluu – kaikille!

Lapin erityispiirteinä pitkät välimatkat ja harva-asutus ohjasivat myös strategiatyön käynnistämistä. Lappilainen rekisteröityjen yhdistysten kenttä on laaja; rekisteröityjä yhdistyksiä Lapissa on 7 189 (patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri) ja toimijat itse arvioivat, että niistä hieman yli puolet on aktiivisia.

Monta tapaa osallistua strategiatyöhön


Järjestöjen näkemyksiä yhteisestä tulevaisuuden tahtotilasta ja kehittämistarpeista kerättiin kolmella tavalla; tekemällä kysely järjestötoimijoille, toteuttamalla Tehemä pois -työpajoja (6 kpl) seutukunnissa ja lisäksi järjestämällä keskustelutilaisuuksia Lapin maakuntastrategian valmisteluun ja sote -selvitykseen liittyen.  

Strategiaprosessin aikana mukana oli lähes 600 järjestötoimijaa.  Kyselyllä tavoitettiin lähes 300 toimijaa 16 eri järjestötoimialalta. Lähes 84 % vastaajista sijoittui seitsemään järjestötoimialaan; sosiaali- ja terveysalanyhdistyksiin, urheilu- ja liikuntayhdistyksiin, kulttuurialan yhdistyksiin, vapaa-aika ja harrastus yhdistyksiin, asukas- ja kyläyhdistyksiin, veteraani- ja eläkeläisyhdistyksiin, nuorisoyhdistyksiin ja opiskelijajärjestöihin.  Kyselyn tulosten pohjalta Tehemä pois -työpajoissa pohdittiin konkreettisia toimenpiteitä haasteiden ratkaisemiseksi. Työpajoihin osallistui 217 järjestötoimijaa. Lapissa meneillään olleet sote-selvitys ja maakuntastrategian laatimisvaihe ajoittuivat järjestöjen strategiatyön kanssa samaan sykliin. Järjestöjen antaman palautteen mukaan pidettiin erittäin tärkeänä mahdollisuutta tuoda järjestönäkökulmaa aikaisempaa vahvemmin mukaan maakunnan tulevaisuutta suuntaavaan työhön.

Tavoitteena elävä asiakirja – Tehemä pois -hengessä

Yhteisen työskentelyn alussa jo määriteltiin, että tehtävän strategian tulisi olla mahdollisimman konkreettinen ja sisältää myös suunnitelman siitä, mitä strategian julkaisun jälkeen yhdessä tehdään. Tasa-arvoista yhteistyötä – Lapin järjestöstrategia 2030 sisältää Tehemä pois –toimenpideosion vuosille 2014 – 2017, johon järjestöt ovat nimenneet 22 konkreettista toimenpidettä, joilla pyritään vastaamaan järjestöjen kehittämistarpeisiin. Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty vastuutaho, joka sitoutuu kutsumaan alueen toimijoita avoimeen kehittämistyöhön. Näin vahvistetaan entisestään järjestöjen välistä yhteistyötä.

Mitä jäi käteen strategiaprosessin jälkeen?

Strategiaprosessin aikana käydyt keskustelut ovat synnyttäneet kentällä ”pörinää”, joka toivottavasti jatkuu vielä pitkään varsinaisen strategiatyön päätyttyä. Prosessi synnytti maakunnallisia teemaryhmiä, jotka kokoavat toimijoita yli järjestörajojen yhteiseen kehittämistyöhön resursseja yhdistämällä.  Teemaryhmien avulla pyritään vahvistamaan paikallisten toimijoiden viestintää ja näkyvyyttä,  järjestötilojen ja –keskusten toiminnan kehittämistä ja turvaamista sekä käynnistämään tiedontuotanto lappilaisten järjestöjen toiminnasta. Lisäksi järjestöt ovat nimenneet yhteisiä vaikuttamisteemoja, joiden avulla pyritään vaikuttamaan lappilaisten järjestöjen elinvoiman turvaamiseen. Järjestöjen ja kuntien yhteistyön tiivistäminen nähdään tärkeänä ja järjestöt esittävät kuntiin nimettäväksi järjestöyhdyshenkilöä. Strategian jalkautuminen alkoi strategian julkaisupäivänä; Rovaniemen kaupunki käynnisti yhteisen toimenpidesuunnitelman valmistelun järjestöjen ja Rovaniemen kaupungin välillä. Syksyllä strategian jalkautuminen jatkuu Lapin kunnissa järjestöjen ja kuntien yhteistyönä.

Kirjoittaja: Suvimaria Saarenpää, maakunnallinen järjestökoordinaattori, Lapin liitto