Tulosta
 
*

Kommentti ALLI-selvitystyöstä

Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuvan (ALLI) tavoitteena on muodostaa valtakunnallinen pitkän aikavälin näkemys tavoiteltavasta aluerakenteesta ja sitä tukevasta liikennejärjestelmästä. Kehityskuvan on tarkoitus suunnata eri hallinnonalojen ja alueiden toimia vahvistamaan monikeskuksista ja verkottuvaa sekä hyviin liikenneyhteyksiin pohjautuvaa aluerakennetta.

Kehityskuvaa laaditaan laajana hallintorajat ylittävänä yhteistyönä, johon osallistuvat muun muassa ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Liikenneviraston asiantuntijat. Työn eri vaiheisiin tuodaan erilaisten tärkeiden sidosryhmien, esimerkiksi maakuntien liittojen, seutuhallinnon edustajien ja elinkeinoelämän edustajien näkökulmia. Kehityskuvan valmistelussa otetaan huomioon myös sen sisällön kannalta keskeiset muut kansalliset kehitysprosessit, kuten tulevaisuusselonteko.

Harvaan asutun maaseudun teemaryhmä on osallistunut sidosryhmäfoorumeihin ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan kehityskuvan laadintaan. Foorumeissa esiteltiin kolme erilaista kehityskuvaa Suomelle. Nämä ovat Teknologia Suomi, Luonnonvara Suomi ja Palvelujen Suomi. Kehityskuvia on puettu karttojen muotoon.

Harvaan asutun maaseudun näkökulmasta kaikissa kehityskuvissa on osa-alueita, jotka palvelevat aluettamme. Luonnonvara Suomen kokonaisuus vastaa parhaiten meidän käsitystämme siitä, mihin suuntaan Suomea tulisi kehittää. Luonnonvara Suomen ja Palvelujen Suomi kehityskuvan välille oli kuitenkin mielestäni hiukan keinotekoisesti haettu vastakkain ajattelu luonnonvarojen hyödyntämisen ja matkailun välille. Nähdäksemme matkailun kehittäminen ja luonnonvarojen hyödyntäminen onnistuu harvaan asutulla alueella yhtäaikaisesti.

Teknologia Suomi kehityskuvan paras anti harvaan asutulle maaseudulle on ajatus tietoverkkoihin, etäyhteyksiin ja sähköisiin palveluihin panostamisesta. Alueemme näkökulmasta tämä on välttämättömyys, valittiinpa mikä kehityskuvaehdotus tahansa.

Eri kehityskuvista yhteen sovittamalla saadaan hyvä kokonaisuus myös harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden näkökulmasta. Olennaista on huomioida alueemme mahdollisuudet Suomen kilpailukyvyn lähteenä. Hyvät tietoliikenne- ja liikenneyhteydet,  Barentsin alueen mahdollisuudet, luonnonvarojen kestävä käyttö, lähiruoka, uusiutuva energia ja matkailu. Siinä muutamia asioita, jotka on syytä pitää esillä nyt syksyllä, kun kehityskuvaehdotusta viedään eteenpäin.

Lisätietoja

Kirjoittaja: Tytti Määttä, kunnanjohtaja, Vaalan kunta