Tulosta
 
*

Puolueet näkevät harvaan asutun maaseudun Suomen mahdollisuutena – keinoissa on kuitenkin eroja

Korvesta ja valtateiltä kysyi maaliskuussa 2015 kaikilta eduskuntapuolueilta neljä kysymystä.

Kaikki puolueet pitivät harvaan asuttua maaseutua merkityksellisenä Suomen tulevan kilpailukyvyn kannalta. Harvaan asutun maaseudun mahdollisuuksina pidettiin biotaloutta, energiantuotantoa ja luontomatkailua. Vastauksissa mainittiin myös hajautettu tuotanto, koko Suomen asuttuna pitäminen, osaaminen ja uuden teknologian tuomat mahdollisuudet palvelujen tuotannossa. Tämä antaa uskoa siihen, että harvaan asuttu maaseutu nähdään myös raaka-aineiden jalostajana pelkän tuottajan/raaka-ainevaraston sijaan.

Kysyimme, minkä konkreettisen toimenpiteen, jolla parannetaan harvaan asutun maaseudun asemaa, puolueenne on valmis nostamaan hallitusohjelmaan? Toivottavasti oheisen luettelon mukaiset toimenpiteet myös toteutuvat tulevalla hallituskaudella:
  • Kristillisdemokraatit: infrastruktuuri kuntoon, yrittämisen edellytysten parantaminen
  • SDP: laajakaistaverkko ja sähköiset palvelut, vientivetoinen kasvu, asumisen pullonkaulat pois
  • Perussuomalaiset: oman maaseutupoliittisen ohjelman toteuttaminen, jätevesiasetuksen purkaminen ja tiestöjen kuntoon saattaminen
  • Vihreät: uusiutuvan energian rahasto
  • Keskusta: puun teollisen käytön monipuolistaminen ja lisääminen 10 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa, tiestö kuntoon, kotimaista ruuan tuotantoa, elintarvikeviennin edistäminen
  • RKP: infrastruktuuri kuntoon, digitalisoimisstrategian laatiminen
  • Vasemmistoliitto: bio- ja tuulivoiman lisärakentaminen
  • Kokoomus: Biotalouden kasvuedellytyksistä huolehtiminen, työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen
SOTE-palveluiden turvaamisessa painotettiin ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, lähipalveluja sekä tasavertaista palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Keinoiksi esitettiin mm. terveysbusseja ja sähköisten palvelujen hyödyntämistä. Kristillisdemokraattien mielestä uudistuksessa tulee turvata myös järjestöjen ja yritysten osaamisen, palveluinnovaatioiden ja resurssien hyödyntäminen. Perussuomalaisten mukaan julkisia palveluja on kehitettävä yli sektorirajojen ja yhdessä yritysten kanssa.  Vihreät ja Vasemmistoliitto näkevät, että SOTE-uudistus on toteutettava niin että raha, palvelut ja vastuu potilaasta kootaan riittävän vahvojen alueiden vastuulle.

Kaikki puolueet olivat huolissaan tiestön kunnosta. Kaikille oli myös tärkeää, että alempiasteinen tieverkkokin on hyvässä kunnossa. Painavimpana perusteluna käytettiin biotalouden tarpeita. Keskustan mielestä liikennepolitiikan painopistettä pitää siirtää uusista kalliista hankkeista teiden, ratojen ja muiden väylien kunnossa- ja ylläpitoon. Perussuomalaiset kommentoivat ”paikallis- ja yksityistieverkon ylläpito ja parantaminen on panostus kansallisomaisuuden hoitamiseen, turvallisuuteen ja elinvoimaiseen yhteiskuntaan samalla tavalla kuin perustienpito”. Tiestöön liittyvissä vastauksissa oli nähtävissä myös huoli valtion taloustilanteesta.

Kirjoittaja: Tarja Lukkari, erityisasiantuntija, Harvaan asutun maaseudun verkosto