Tulosta
 
*

Poliisi harvaan asuttujen alueiden turvana?

”Harva-alueiden vähäinen väestöpohja, pitkät etäisyydet ja väestön ikääntyminen aiheuttavat julkiselle hallinnolle, myös poliisille, haasteita turvallisuuden takaamiseksi. Väestö siirtyy kasvukeskuksiin ja yhä laajemmat alueet jäävät harvaan asutuiksi”, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen avasi poliisin toimintaympäristön muutosta.

”Harvaan asuttujen alueiden julkinen ja yksityinen palveluverkko supistuu. Turvallisuuspalvelujen saatavuuden varmistaminen myös näillä alueilla asettaa haasteita ja vaatii yhä laajempaa viranomaisten ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Myös omatoimisen turvallisuustyön ja normaaliolojen häiriötilanteisiin varautumisen merkitys korostuu”, poliisiylijohtaja Kolehmainen jatkoi.

Poliisille kirjattujen tehtävien kokonaismäärä on hieman yli miljoona tehtävää vuodessa. Näistä hälytystehtäviä on hieman vajaat 700 000. Hälytystehtävien määrä vaihtelee kunnittain erittäin suuresti, jopa alle 100 tehtävästä yli 100 000 tehtävään vuodessa. Hälytystehtävien määrään vaikuttaa eniten kuntien asukasluku, mutta myös ympäristötekijöillä on merkitystä; esim. suuret turistikeskukset työllistävät poliisia.

Kiinteiden poliisiasemien tarve on vähentynyt – uusi tekniikka käytössä

Tulevaisuudessa poliisi huolehtii harva-alueiden turvallisuudesta mm. parantamalla entisestään alueilla olevien viranomaisten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä. Myös kehittyvä tekniikka mahdollistaa jo lähitulevaisuudessa poliisipartioiden paremman liikkuvuuden ja toimintamahdollisuudet kenttäolosuhteissa. Poliisipartioiden ei enää tarvitse tukeutua asioiden hoidossa kiinteisiin poliisiasemiin, vaan asiat voidaan lähes kokonaisuudessaan hoitaa partioautoista käsin. Lisäksi poliisi kehittää ja suunnittelee vaihtoehtoisia toimintatapoja, joista yhtenä esimerkkinä on kyläpoliisimallin pilotointi erityisesti harva-alueilla.

Poliisin tulostietojärjestelmästä ei saa eriteltynä hama-alueilla tapahtuneita rikoksia; siten rikoslajikohtaista vertailua suhteessa taajamien rikollisuustilanteeseen ei voida tehdä. Hama-alueilla tehdyt rikokset tulevat usein heikosti poliisin tietoon, koska niistä ei ilmoiteta poliisille. Tähän ovat syynä pidemmät toimintavalmiusajat ja vähäisempi valvonta kuin taajamissa.

Uutena kasvavana ilmiönä on mm. ulkomaalaisperäinen "hit and run" -tyyppinen varkausrikollisuus, jonka kohteena ovat asunnot ja vapaa-ajan asunnot. Kansalaiset voivat kuitenkin monella tavalla omalla toiminnallaan tehokkaasti ehkäistä rikollisuutta.

Kolehmaisen mukaan hama-alueilla on joka tapauksessa kaupunkeja turvallisempaa liikkua vuorokaudenajasta riippumatta, ilman potentiaalista vaaraa joutua rikoksen kohteeksi.

Kirjoittaja: Tarja Lukkari, HAMA-verkosto