Tulosta
 
*

Rajavartiolaitos tuo viranomaisavun harvaan asutulle rajaseudulle ja rannikolle

Rajavartiolaitos on monialainen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden viranomainen, jonka ydintehtävät ovat rajaturvallisuuden ylläpitäminen, meripelastus ja sotilaallinen maanpuolustus. Rajavartiolaitos toteuttaa tehtävänsä tiiviissä yhteistyössä koti- ja ulkomaisten viranomaisten kanssa toiminnan painopisteen ollessa Schengen-alueen ulkorajoilla ja merialueella.

Rajaturvallisuutta ylläpidetään rajatarkastusten, rajojen valvonnan, rikostorjunnan sekä puolustusvalmiuden avulla. Rajatarkastusten tavoitteena on varmistaa, että rajanylittäjät, heidän kulkuneuvonsa ja heidän hallussaan olevat esineet voidaan päästää Schengen-alueelle tai sieltä pois. Laittomaan maahantuloon ja sen järjestämiseen sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kohdistuvien uhkien lisäksi rajatarkastuksilla torjutaan mm. kansanterveyteen ja liikenneturvallisuuteen kohdistuvia uhkia.

Rajojen valvonnalla ehkäistään ja selvitetään luvattomat rajanylitykset sekä valvotaan Suomen alueellista koskemattomuutta maa- ja merirajoilla. Rajojen valvonnan yhteydessä Rajavartiolaitos suorittaa ulkomaalaisten maassa oleskelun edellytysten valvontaa sekä maastoliikenteen, metsästyksen, kalastuksen ja ympäristön valvontaa siellä, minne sen toiminta rajojen valvonnan vuoksi muutoinkin suuntautuu.

Rikostiedustelua ja -tutkintaa yhteistyössä poliisi- ja tulliviranomaisten kanssa

Rikostorjunnalla ehkäistään, paljastetaan ja selvitetään laittomaan maahantuloon ja sen järjestämiseen, merelliseen ympäristöön sekä Rajavartiolaitoksen valvottavaksi säädettyihin muihin asioihin kohdistuvat rikokset ja rikkomukset.

Johtava meripelastusviranomainen

Rajavartiolaitoksen tehtävänä on Suomen meripelastustoimen järjestäminen, johtaminen ja siihen osallistuminen. Onnettomuuksia ehkäistään mm. vesiliikenteeseen kohdistettavan valvonnan avulla. Rajavartiolaitos valvoo merellistä ympäristöä ja sen luonnonvarojen käyttöä sekä osallistuu öljyvahinkojen torjuntaan.

Rajavartiolaitos osallistuu valtakunnan puolustamiseen

Maanpuolustustarkoituksessa Rajavartiolaitos antaa sotilaskoulutusta omalle henkilökunnalle, varusmiehille, naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittaville henkilöille sekä reserviläisille. Rajavartiolaitos ylläpitää puolustusvalmiutta yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa sekä huolehtii alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja turvaamisesta valtakunnan rajoilla, rajanylityspaikoilla ja merialueella.

Tiivis yhteistyö muiden turvallisuusviranomaisten kanssa

Ydintehtävien yhteydessä Rajavartiolaitos suorittaa mm. kiireellisiä poliisin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtäviä, kadonneiden henkilöiden etsintää, ensihoidon ensivastetehtäviä, sairaankuljetuksia vaikeissa olosuhteissa sekä osallistuu ilma-aluksillaan maastopalojen sammutukseen. Harvaan asutuilla alueilla kiireellistä apua tarvitsevan ihmisen luo pyritään lähettämään nopeimmin saatavilla oleva tehtävään soveltuva turvallisuusviranomaisen yksikkö, haalareiden väristä riippumatta.  

Uhkatekijät monipuolistuneet – resurssi vähentyneet

Rajaturvallisuuteen kohdistuvat uhkat ovat monipuolistuneet ja ajankohtaistuneet lyhyessä ajassa. Samanaikaisesti julkishallinnon säästötoimenpiteet ja kustannustason nousu ovat kaventaneet Rajavartiolaitoksen taloudellista liikkumavaraa. Resurssit on turvattu painopistesuunnissa kaakkoisrajalla, pääkaupunkiseudulla ja Suomenlahdella. Muualla toimintaa on jouduttu vähentämään. Organisaatiota keventämällä, toimipisteitä yhdistämällä, toimintaprosesseja virtaviivaistamalla sekä valvonta-, rajatarkastus- ja kuljetusvälinetekniikkaa kehittämällä Rajavartiolaitos pyrkii ylläpitämään valvonta- ja toimintakykynsä oikeassa suhteessa riskeihin ja varmistamaan harvaan asutun rajaseudun ja rannikon asukkaiden turvallisuuden kaikissa oloissa nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoittaja: Jussi Napola, majuri, rajaturvallisuusasiantuntija