Tulosta
 
*

Maaseudulla eletään vihreästi

Uusiutuvan energian käyttö on maaseudulla suhteellisesti suurempaa kuin suurissa taajamissa. Esimerkiksi Itä-Suomen maakuntien energian tuotannon polttoaineista peräti 65 % prosenttia oli uusiutuvia. Vastaava koko Suomen luku on vain 33 %. Voidaankin helposti päätellä, että suurissa kasvukeskuksissa fossiilisia polttoaineita käytetään enemmän kuin maaseudulla.

Ymmärrettävästi ainoastaan liikenteen polttoaineiden käyttö on maaseudulla suurempaa kuin kaupungeissa. Esimerkiksi puuperäisten polttoaineiden käytössä maaseudulla on pitkät perinteet. Asuinrakennusten lämpöenergian tuotanto perustuu hyvin pitkälle polttopuun kuten metsähakkeen puupelletin ja puupilkkeiden käyttöön. Lämmitysöljyn käyttö on pudonnut roimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tosin nykyinen alhainen öljyn hinta on hidastanut öljyn kulutuksen laskua.

Maaseudulla on lähes jokaisessa keskustaajamassa uusiutuvia polttoaineita käyttävä kaukolämpölaitos, joka tuottaa taajaman alueella kuntien ja monien yksityisten kiinteistöjen lämpöenergian. Usein paikalliset lämpöyrittäjät hankkivat metsähakkeen lähimetsistä ja hoitavat laitoksien ylläpidon. Hiilen käyttöä ei maaseudulla juurikaan ole.

Maaseudulla kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ovat yleisesti ottaen pienemmät kuin suurissa taajamissa. Esimerkiksi Kainuun asukasta kohden laskettu hiilijalanjälki on vain 8,6 hiilidioksiditonnia. Tämä on 35 prosenttia alhaisempi kuin koko Suomen luku keskimäärin. Kainuussa on tavoitteena laskea hiilidioksidipäästöjä peräti 25 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Nyt näyttää siltä, että asetettu tiukka tavoite saavutetaan.

Kainuu on myös maakuntana liittynyt kaupungin ja alueiden johtajien väliseen sopimukseen (Covenant of Mayors), jolla allekirjoittajat sitoutuvat vähentämään kasvihuonepäästöjään. Tätä varten Kainuuseen on laadittu käytännön läheinen toimenpidesuunnitelma.

Hankkeella vauhtia päästöjen vähentämiseen

Kainuussa on käynnistetty hanke, jossa on laadittu Kainuun kuntiin konkreettisten toimenpiteiden lista ilmastovastuullisuuden lisäämiseksi. Sovituilla toimenpiteillä hiilidioksidipäästöt saadaan tavoitteen mukaisiksi. Kunnat ovat myös sitoutuneet panemaan käytäntöön yhdessä sovitut toimenpiteet.

Kirjoittaja: Timo Karjalainen, kehityspäällikkö (bioenergia), Kajaanin yliopistokeskus