Tulosta
 
*

Ikäihmisten perhehoito luo uusia mahdollisuuksia maaseudulle

Arjen mielekkyyttä ja turvaa, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä työtä maaseudulle – mm. näitä mahdollisuuksia tarjoaa ikäihmisten perhehoito.

Oulunkaaren kuntayhtymän alueella, eli Iissä, Pudasjärvellä, Simossa, Utajärvellä ja Vaalassa, on ollut tarjolla ikäihmisten perhehoitoa noin kahden vuoden ajan. Oulunkaaren alueella toimii noin 20 perhehoitajaa, mikä mahdollistaa palvelutarjottimelle pitkäaikaisen perhehoidon sekä lyhytaikaisen palvelun esimerkiksi omaishoitajien vapaiden tukena. Eri toimijoiden hyvien kokemusten kannustamana tavoitteena on laajentaa perhehoidon tarjontaa tulevina vuosina.

Pähkinänkuoressa perhehoito tarkoittaa ikäihmisen hoidon järjestämistä perhehoitajan kodissa tai hoidettavan kotona. Kunta tai kuntayhtymä tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa; sopimus perhehoidon järjestämisestä voidaan tehdä myös yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Valmennuksen käynyt henkilö voi toimia perhehoitajana 1-4 ikäihmiselle. Perhehoidossa hoidettavia voi olla jopa kuusi, jos hoitopaikassa asuu vähintään kaksi hoitajaa, jotka täyttävät kelpoisuusvaatimukset.

Kuten Perhehoitoliitto (www.perhehoitoliitto.fi) on todennut, ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava palvelu. Se antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä sekä yhdessä tekemistä ja kokemista hoivan ja huolenpidon perustana.

Uusi perhehoitolaki astui voimaan heinäkuussa 2016. Lakimuutosten tavoitteena on tukea hoitajien jaksamista ja hyvinvointia sekä kehittää perhehoitoa tukevia palveluja. Uusien säädösten myötä mm. perhehoitajien vapaiden määrä lisääntyi, vähimmäispalkkio nousi ja lisäksi päätoimisille perhehoitajille turvataan säännölliset hyvinvointi- ja terveystarkastukset.

Oulunkaaren kokemusten perusteella perhehoito sopii erityisen hyvin maaseutumaiseen toimintaympäristöön, missä on tarjolla elämänlaatua, luonnon läheisyyttä ja mielekästä tekemistä ihmisten arkeen. Yhteisöllisyys on luonteva osa maaseudun elämää. Perhehoitajille työ tarjoaa arvokkaan sisällön lisäksi toimeentuloa, verkostoja ja mahdollisuuden sovittaa työ omaan elämäntilanteeseen. Maaseudun näkökulmasta perhehoito puolestaan lisää alueen elinvoimaa, työpaikkoja ja lähipalveluja.

Nykyisin puhutaan paljon sähköisten palvelujen mahdollisuuksista, ja digitalisaatio koskettaa vahvasti myös perhehoitoa. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisessa sote-valmistelussa on nostettu keskeiseksi teemaksi ”digi on liki”. Tämä tarkoittaa, että digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia tarjota asialähtöisiä, joustavia - osin ajasta ja paikasta riippumattomia - uudenlaisia lähipalveluja. Oulunkaarella perhehoitajilla ja hoidettavilla onkin mahdollisuus osallistua videovälitteiseen päivätoimintaan, verkostoitua toisten perhehoitokotien kanssa ja pitää yhteyttä omaisiin videoyhteyksien avulla. Oulunkaaren sähköisestä Omahoito-palvelusta voi myös katsoa laboratoriotuloksia ja ottaa yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, tai vaikkapa lähettää reseptin uudistamispyynnön.

Myös sote-uudistuksessa on tunnistettu perhehoidon mahdollisuudet tulevaisuuden palvelumuotona. Osana hallitusohjelman toimeenpanoa on meneillään kansallinen kärkihanke, jossa kehitetään kotihoitoa ja vahvistetaan omaishoitoa. Kärkihankkeen tavoitteena on kehittää iäkkäille omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat ja paremmin koordinoidut palvelut. Kärkihanke rahoittaa myös maakuntien alueilla toimivien ”muutosagenttien” toimintaa.

Lisää Oulunkaaren kokemuksia perhehoidosta osoitteesta www.oulunkaari.com sekä Oulunkaaren Twitteristä ja Facebookista

Kirjoittaja: Anu Vuorinen, Oulunkaaren kuntayhtymän kehitys- ja resurssijohtaja, Pohjois-Pohjanmaan sote-valmistelun (PoPSTer-hanke) asiantuntija